Bereikbaarheid

Goede bereikbaarheid is voor de economie en de werkgelegenheid van groot belang. Het
kan het verschil bepalen van investering in of vertrek uit onze gemeente. Er is echter ook
veel geld mee gemoeid. Steeds zal dus de vraag gesteld moeten worden, is het echt
nodig, ook op langere termijn, en wat is de meest doeltreffende oplossing wanneer je kijkt
naar kosten en opbrengsten? Het uitvoeren van grote projecten mag geen doel op zich
zijn.
Bij de planning van bereikbaarheidsprojecten worden de belanghebbenden (bewoners en
bedrijven) tijdig betrokken. Ook tijdens de uitvoering worden belanghebbenden
voldoende geïnformeerd. Bij grote projecten is er één gemeentelijk aanspreekpunt en
worden klachten en schadeclaims serieus en tijdig opgepakt.
Om bij de uitvoering van infrastructurele werken overlast te beperken, moet de
uitvoeringstermijn zo kort mogelijk worden gehouden. De afstemming tussen de
verschillende infrastructurele werken is een belangrijk punt van aandacht. Niet alles moet
tegelijkertijd op de schop.
Overlast door het openen van bruggen voor de pleziervaart in de spitsuren moet tot een
minimum beperkt blijven. De bruggen die op dit moment bediend worden, blijven dat de
komende periode wat GBL betreft ook.
GBL blijft voorstander van projecten ter stimulering van het openbaar vervoer. De
gemeente streeft ernaar om de frequentie van de verbindingen van het openbaar vervoer
in de stad en naar en van de dorpen in stand te houden.
Bij de inrichting van de openbare ruimte en openbare gebouwen wordt rekening
gehouden met het gebruik door mensen met een mobiliteitsbeperking. GBL heeft
afgelopen perioden de plannen voor verhoogde haltevoorzieningen bij het openbaar
vervoer voor een probleemloze instap van mindervaliden sterk ondersteund en mede
door die steun is dat gerealiseerd.
In de gemeente Leeuwarden moet iedereen gastvrij kunnen parkeren: de auto is geen
melkkoe maar een vervoermiddel. De tarieven moeten het parkeergedrag reguleren en
het winkel- en uitgaansbezoek faciliteren. Bij het parkeren moet op moderne wijze betaald kunnen worden.
GBL blijft zich sterk maken voor een aangepast parkeertarief in
de daluren (het zgn. “vroege vogel parkeren”). Bij het parkeren in de wijken en dorpen
moet het uitgangspunt zijn dat bewoners in eigen wijk en dorp gratis kunnen parkeren.
Waar dat niet het geval is, zal GBL onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om dat te
wijzigen c.q. op andere wijze te organiseren.
Naast goede wegverbindingen zijn goede en veilige fietsverbindingen in de stad en met
de dorpen van groot belang. GBL maakt zich sterk voor verbeteringen waar dat nodig is.
De gemeente moet voor voldoende en goede fietsparkeervoorzieningen zorgdragen.
GBL is voorstander van snelfietspaden, echter op voorwaarde dat dit niet ten koste gaat
van de veiligheid en het als doel heeft het verbeteren van de verkeersdoorstroming. Door
de aanleg van de fietssnelwegen moet de (elektrische) fiets een sneller alternatief
vormen voor de auto, al dan niet in combinatie met het openbaar vervoer.
Wegen moeten zo aangelegd worden dat de opgelegde maximumsnelheid logisch en
acceptabel is, zonder dat dit ten koste gaat van de veiligheid. Daar waar het veilig en
verantwoord is, wordt de maximumsnelheid tijdsafhankelijk gemaakt. Verkeerslichten
moeten goed op elkaar worden afgestemd door bijvoorbeeld een groene golf. Dit is ook
beter voor de luchtkwaliteit. Het is niet gewenst en niet verstandig om verkeersremmende
maatregelen te plannen daar waar dat niet absoluut noodzakelijk is voor de
verkeersveiligheid.
De centra van de kerndorpen Grou en Stiens moeten gemakkelijk bereikbaar zijn.
Onveilige knelpunten, ook in de dorpen, moeten worden aangepakt. Hierbij wordt ook
gedacht aan de plaats van landbouwverkeer op de weg.