Informatie over de partij.

Gemeentebelangen Leeuwarden (GBL) is een onafhankelijke, lokale partij. In GBL (voorheen NLP) werken mensen uit de gemeenten Leeuwarden, voormalig Boarnsterhim (Gemeentebelangen 2000) en Leeuwarderadeel (Gemeentebelangen Leeuwarderadeel) en ongebonden burgers (Littenseradiel kende geen lokale partij) vanuit diverse achtergronden en levensovertuigingen met elkaar samen.

Met u als burger willen we op constructieve wijze keuzes maken die in het belang zijn van de inwoners van de gehele gemeente Leeuwarden (stad en dorpen). Het gaat immers om de gemeente waarin we zelf ook wonen.

We doen dat al vele jaren actief, kritisch, betrokken en los van ideologische dogma’s. Voorstellen en plannen, of deze nu van het college van Burgemeester en Wethouders, van andere fracties of belanghebbende burgers komen worden van uit het gezichtshoek van de plaatselijke relevantie beken en beoordeeld. Als lokale partij willen wegen wat het voordeel is voor de gemeente Leeuwarden, dus stad en dorpen, wat het voordeel is voor de Leeuwarder gemeenschap en wat het voordeel is voor de individuele Leeuwarder burger. Dit vanuit de invalshoek van het gezegde “wat ge niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet”.

Samen met de inwoners van de gemeente Leeuwarden willen we vorm geven aan de gemeente opdat het in Leeuwarden veilig, plezierig en betaalbaar wonen, werken en recreëren is.

De vereniging zal, zelfstandig of in samenwerking met derden, niet deelnemen aan verkiezingen anders dan de verkiezingen voor de gemeenteraad van de gemeente Leeuwarden.

Leden van de vereniging

  • respecteren ieder individu ongeacht zijn of haar levensovertuiging of levenswijze, één en ander binnen het kader der wet.
  • respecteren elkaars politieke opvattingen en streven ernaar om in overleg een standpunt te bepalen dat in het belang is van de Leeuwarder bevolking.
  • respecteren elkaars politieke opvattingen over provinciale, landelijke en Europese zaken als zaken die buiten de gemeentepolitiek staan.

Bestuur

De dagelijkse leiding van de vereniging is in handen van het bestuur. Zij voert het door de ledenvergadering vastgestelde beleidsplan uit en bereid de ledenvergaderingen voor. Jaarlijks legt zij verantwoording af over het gevoerde beleid aan de ledenvergadering.

Het bestuur van Gemeentebelangen Leeuwarden bestaat op dit moment uit: Germ de Jong voorzitter, Wiebe Ekas vicevoorzitter, Petra Bos secretaris, Mariet Wit penningmeester, Gerrit de Boer facilitair, Meint de Haan lid en Rients de Boer lid.

Postadres:

Oer de Feart 21.

9084 BP Goutum,

statutaire naam :

Gemeentebelangen Leeuwarden (GBL)

RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer) / fiscaal nummer: 815737014

De ANBI gegevens van Gemeentebelangen Leeuwarden

Beleidsplan 2018-2022 van de vereniging