Dienstverlening en bedrijfsvoering

De gemeente werkt efficiënt, doelmatig en klantvriendelijk. De mogelijkheden om op
bedrijfsvoering te bezuinigen worden optimaal benut.
Juridische ondersteuning wordt tijdig ingezet om claims (en daarmee kosten) te
voorkomen. De Ondernemingsraad van de gemeente wordt bij de uitwerking van de
bedrijfsvoering tijdig betrokken. Grou en Stiens blijven een steunpost houden van het
gemeentekantoor voor de dagelijkse en meest voorkomende activiteiten.
De kostentoerekening aan producten wordt transparant en vergelijkbaar met andere
gemeenten gemaakt. Er worden egalisatiereserves ingesteld om schommelingen in de
hoogte van de leges en de opbrengsten te temperen.
De leges voor de heffingen in de gemeente Leeuwarden bevinden zich niet boven het
gemiddelde van de grote gemeenten. Samenwerken met andere overheden op het
gebied van bedrijfsvoering is mogelijk als dit tot een (kosten)voordeel voor de gemeente
Leeuwarden leidt.
Bij de vaststelling van de begraafrechten wordt rekening gehouden met de alternatieven
die er zijn voor het begraven. Iedere begraafplaats dient te beschikken over een
urnenvoorziening. Wie voor eeuwigdurend een graf heeft gekocht, kan daar ook van op
aan (eeuwigdurend is eeuwigdurend).