Economie en toerisme

Werk is, naast het verkrijgen van inkomen, een belangrijk middel om je betrokken te
voelen bij de samenleving en daar een bijdrage aan te leveren. Hoewel de economie
inmiddels begint aan te trekken, zijn nog te veel mensen op zoek naar betaalde arbeid.
Stimulering van werkgelegenheid en het behouden en werven van (nieuwe) bedrijven
blijft topprioriteit.
Verbeteren van de bereikbaarheid, parkeermogelijkheden, concurrerende grondprijzen
en het beperken van de lastendruk zijn de belangrijkste gemeentelijke instrumenten,
zowel voor grotere bedrijven als voor het midden- en kleinbedrijf. Met name de beide
laatste groepen moeten we koesteren, zowel in de stad als op het platteland. Eén fullservice,
gastvrij ondernemersloket voor hulp en stroomlijning van overheidsdiensten
richting het bedrijfsleven is daarbij essentieel.

De industrieterreinen moeten aangepast en ingericht zijn naar de eisen van de huidige
tijd.
De afgelopen jaren is in de sterk gegroeide omvang van winkelruimte een ontsierende
leegstand ontstaan. We zijn daarom kritisch op verdere uitbreiding van het
winkeloppervlak.
De historische binnenstad blijft speerpunt. Aanlooproutes naar het kernwinkelgebied
moeten verbeterd worden. Een aantrekkelijk en gevarieerd winkelaanbod in een
hoogwaardig verblijfsgebied wordt ondersteund door gematigde parkeertarieven,
aantrekkelijke bezienswaardigheden (met goede bewegwijzering), aansprekende musea
en evenementen.
Het project “Binnenstad Boppe” verdient continuering in verbeterde vorm.
Naast een binnenstadmanager voor Leeuwarden komt er ook een manager voor Grou en
Stiens.

Ook in de dorpen en wijken moeten we blijven zorgen dat de winkelstand op goed niveau
blijft. Buiten Leeuwarden geldt dat met name voor de kerndorpen Grou en Stiens. We
willen bruisende centrums met kwaliteit en vernieuwende concepten, maar zijn
tegelijkertijd uiterst kritisch t.a.v. de toenemende omvorming van winkels naar horeca. Er
moet een goede mix blijven bestaan, gebaseerd op een goed samenspel tussen vraag
en aanbod.

Prioriteit voor deze centrums blijft het geven van vertrouwen aan de vele vrijwilligers uit
de winkeliersverenigingen. GBL blijft zich inzetten voor beleid, dat de wensen en goede
ideeën van de winkeliers- en bedrijfsverenigingen steunt. In dat kader steunt de
gemeente de uitwerking van “cultuurdorp Grou” en nodigt andere dorpen uit zelf met een
visie te komen op de ontwikkeling van hun dorp.
Het vervangen en weer beweegbaar maken van de huidige (betonnen) Prins Hendrik
brug door een historisch meer verantwoorde brug zou mooi zijn, maar wordt in deze
periode alleen uitgevoerd indien andere partijen (EU, Rijk, Provincie, etc.) fors bijdragen
en de dan resterende gemeentelijke bijdrage niet leidt tot lastenverhogingen of
bezuinigen elders.
Leeuwarden, Grou, Stiens, de overige dorpen en het buitengebied bieden al veel op het
gebied van recreatie en toerisme, maar met steun van de gemeente en de inzet van
bewoners, bedrijven en vrijwilligers moet doorlopend, zo mogelijk in samenwerking met
buurgemeenten, gewerkt worden aan uitbreiding. Zo is Grou al de centrale trekker voor
de toeristische watersport, met mooie vaar- en fietsroutes, waaronder de nieuwe
sloepenroute via Wirdum en Eagum.
De prachtige vaar- en fietsroutes tussen schilderachtige dorpen in het voormalige
Leeuwarderadeel en Littenseradiel verdienen aandacht en moeten samen met alle
mogelijkheden in de huidige gemeente Leeuwarden tot één grote toeristische trekpleister
gevormd worden.

GBL is voorstander van een fietsverbinding tussen Leeuwarden en Grou via Warten en
Wergea. Dit is belangrijk voor de recreatie, maar meer nog voor de veiligheid van de
fietsende schooljeugd.
Ook in andere dorpen, zoals Reduzum, worden de mogelijkheden voor recreatie en
toerisme bevorderd. De Haven aan de Smedingstraat wordt gerenoveerd.
De mooie fietsroutes langs de Dokkumer Ee moeten worden verbreed voor de veiligheid.
Wat betreft het watertoerisme is er nog veel winst te behalen. Een mooie en kortere
vaarverbinding met de dorpen ten noorden van Stiens en het doortrekken van De
Kletsefeart via de Wurge tot aan de Feinsumerfeart moet mogelijk gemaakt worden. Een
nieuwe, aantrekkelijke vaarroute met een goede bebording door/langs Stiens richting het
Bildt en Dokkum stimuleert een vaarroute via Stiens. Voor de recreatie is een
totaalpakket van goed- en slecht weer faciliteiten essentieel.
In Grou moet de nieuwe pont tussen de camping en het centrum van het dorp een vaste
waarde blijven en moet de havenmeester actief blijven als gastheer.
De Liwwadderdag van het SKS Skûtsjesilen gaat wat ons betreft naar het Grouster
Pikmar/Wijde-Ee.

Hoewel GBL niet stond te juichen om in te stemmen met de nominatie voor Culturele
Hoofdstad 2018, is het nu een gegeven. Het gaat door en dan moet het ook goed gaan.
T.a.v. de festivals moet overlast voor de omgeving zoveel mogelijk vermeden worden.
GBL houdt de vinger aan de pols t.a.v. risico’s en mogelijke (financiële)
overschrijdingen/tekorten.
De agrarische sector in zowel voormalig Boarnsterhim als in de herindelingsgebieden
Leeuwarderadeel en Littenseradiel is van direct belang voor de leefomgeving. Ze is
onmisbaar voor het in stand houden en beheren van het prachtige gebied. Agrarische
ondernemers moeten hun bedrijfsactiviteiten kunnen combineren met nevenactiviteiten,
zoals recreatie, (zorg)toerisme en andere aan hun bedrijf gerelateerde activiteiten.