Financiën

Een verantwoord financieel beleid is voor GBL het fundament van het totale gemeentelijke beleid. Dit beleid stoelt op reëel sluitende begrotingen, een realistische reservepositie, een tijdig opgestelde jaarrekening en een helder perspectief voor de komende vier jaar, uiteengezet in begrijpelijke rapportages. GBL wil een sluitende meerjarenbegroting en een planning voor de komende vier jaren met verantwoorde uitgaven en concrete doelen.

Er is door het vorige college veel geld uitgegeven aan zaken die leuk zijn, of hopelijk leuk worden (CH2018), terwijl de OZB en de parkeertarieven extra zijn verhoogd en er fors bezuinigd is (en nog gaat worden) op noodzakelijke zaken zoals zorg.

Gemeentebelangen wil eerst doen wat nodig is en wil daarna die bezuinigingen (waardoor de burger meer moest betalen, terwijl zijn inkomen vaak niet steeg) terugdraaien, wil de zorg op peil houden en wil pas daarna kijken of er geld is voor “leuke dingen”.

Tarieven en leges zijn in beginsel kostendekkend. De gemeente heeft hierbij de inspanningsverplichting om de kosten zo laag mogelijk te houden. Dat is immers in het belang van de al zo zwaarbelaste burger die die kosten moet opbrengen. Tarieven voor het gebruik van gemeentelijke faciliteiten (velden en gebouwen) door verenigingen worden zo laag mogelijk gehouden.

Belastingverhogingen zijn voor ons niet aan de orde!

De aanpassing van de lasten voor de bedrijven in Leeuwarderadeel en Littenseradiel als gevolg van de verplichte harmonisatie van tarieven in het kader van de herindeling worden via een zgn. compensatieregeling getemporiseerd. We kijken nog eens stevig naar het ambitieniveau op het gebied van afvalstoffeninzameling en riolering. Ook hier staat wat ons betreft, om de kosten te drukken, soberheid en doelmatigheid voorop.

Bij het saneren van de financiën zal GBL zich inspannen om de bestaande (basis)voorzieningen op peil te houden. Kwetsbare groepen in onze gemeente moeten zoveel mogelijk worden ontzien. De automobilist (onze gast voor onze (binnenstad)ondernemers) is geen melkkoe. Parkeertarieven zijn niet bedoeld als inkomstenbron, maar om sturing te geven aan het parkeergedrag.

Bij het kwijtscheldingsbeleid houdt de gemeente zich aan de wet. Bij kwijtschelding is het inkomen de maatstaf. De procedure om kwijtschelding te vragen is nu veel te omslachtig. Dat kan anders. Kwijtscheldingen worden betaald uit het minimabeleid (en vallen dus binnen de begroting). De kwijtschelding van de één leidt niet tot verhoging van de last voor de ander.

Het is en blijft de taak van de rijksoverheid om een adequaat beleid voor de armoedebestrijding te voeren. Een beleid dat met alle aspecten betreffende inkomen en armoede rekening houdt en dat uitgaat van een totaalplaatje en een totaalvisie. Waar aanvullend gemeentelijk beleid nodig is, gebeurt dat als onderdeel van het werk in het sociaal domein via de dorp- en wijkteams.