Gemeentebelangen Leeuwarden
programma
page
informatie
naar facebook
naar twitter

De lokale partij voor en door

inwoners van de gemeente Leeuwarden

Home

programma

fractie

informatie

Er is een grote diversiteit aan scholen in de gemeente. GBL vindt dat ouders in beginsel de vrijheid moeten hebben om zelf te kiezen naar welke school ze hun kinderen sturen. In de gemeente moeten scholen goed gespreid worden zodat leerlingen de school binnen een acceptabele reistijd kunnen bereiken. Dat vereist ook aandacht voor de kleine scholen in de dorpen. De gemeente zorgt ervoor dat scholen voor basis- en voortgezet onderwijs veilig bereikbaar zijn per fiets en te voet. Bij de spreiding van scholen voor basisonderwijs wordt rekening gehouden met het belang van de leefbaarheid in de dorpen.


Op school, maar ook buiten school, moeten jongeren begeleid worden bij het maken van keuzes die goed zijn voor henzelf, maar ook voor de rest van de samenleving. Gedragsproblemen moeten worden voorkomen. Door preventie en goede begeleiding kan voorkomen worden dat problemen verergeren en er intensieve hulp nodig is. Jongerenwerk op school wordt voortgezet. De gemeente stimuleert samen met lokale partners dat kinderen gezonder eten en meer bewegen. De gemeente stimuleert alle scholen om zwem- en verkeersles te geven. Speciale aandacht is er voor kinderen die van huis uit geen 'zwem- en fietscultuur' meekrijgen.


Leeuwarden telt vele studenten. We willen een Leeuwarder Studentenoverleg waarin studenten en gemeente regelmatig overleg voeren over zaken rondom studentenvoorzieningen en huisvesting.


Er wordt op wijk- en dorpsniveau gezorgd voor betaalbare, plezierige en zinvolle vormen van vrijetijdsbesteding. Voor de allerkleinsten zijn dat speelvoorzieningen "op de hoek", voor de oudere jeugd zijn dat sportvoorzieningen en ontmoetingsplekken in wijk en dorp. GBL stimuleert deelname aan activiteiten in verenigingsverband.