Jeugd en onderwijs

Er is een grote diversiteit aan scholen in de gemeente. GBL vindt dat ouders in beginsel
de vrijheid moeten hebben om zelf te kiezen naar welke school ze hun kinderen sturen.
In de gemeente moeten scholen goed gespreid worden zodat leerlingen de school
binnen een acceptabele reistijd kunnen bereiken. Dat vereist ook aandacht voor de kleine
scholen in de dorpen. De gemeente zorgt ervoor dat scholen voor basis- en voortgezet
onderwijs veilig bereikbaar zijn per fiets en te voet. Bij de spreiding van scholen voor
basisonderwijs wordt rekening gehouden met het belang van de leefbaarheid in de
dorpen.

Op school, maar ook buiten school, moeten jongeren begeleid worden bij het maken van
keuzes die goed zijn voor henzelf, maar ook voor de rest van de samenleving.
Gedragsproblemen moeten worden voorkomen. Door preventie en goede begeleiding
kan voorkomen worden dat problemen verergeren en er intensieve hulp nodig is.
Jongerenwerk op school wordt voortgezet. De gemeente stimuleert samen met lokale
partners dat kinderen gezonder eten en meer bewegen. De gemeente stimuleert alle
scholen om zwem- en verkeersles te geven. Speciale aandacht is er voor kinderen die
van huis uit geen ‘zwem- en fietscultuur’ meekrijgen.
Leeuwarden telt vele studenten. We willen een Leeuwarder Studentenoverleg waarin
studenten en gemeente regelmatig overleg voeren over zaken rondom
studentenvoorzieningen en huisvesting.

Er wordt op wijk- en dorpsniveau gezorgd voor betaalbare, plezierige en zinvolle vormen
van vrijetijdsbesteding. Voor de allerkleinsten zijn dat speelvoorzieningen “op de hoek”,
voor de oudere jeugd zijn dat sportvoorzieningen en ontmoetingsplekken in wijk en dorp.
GBL stimuleert deelname aan activiteiten in verenigingsverband.