Politiek bestuur

In een grote gemeente dreigt altijd een gevoel van besturen op (grote) afstand. Het alert
zijn daarop is een vereiste. Wat goed is voor de stad is niet per definitie goed voor een
ander deel van de gemeente en andersom. Al bij het vormgeven van beleid moet met die
diversiteit rekening gehouden worden. Belangrijk daarbij is dat de mensen om wie het
gaat en de mensen die het moeten doen bij de totstandkoming van het beleid betrokken
worden.
Daar waar de burger zelf beslissen kan, is de gemeente terughoudend. We willen meer
ruimte maken voor eigen initiatieven van (groepen van) burgers, ondernemers en
instellingen. Burgers worden tijdig bij de plan- en beleidsrealisatie betrokken zodat,
wanneer ze iets inbrengen, dit nog van invloed kan zijn op de beslissing (inspraak mag
geen formaliteit achteraf zijn). Indien een voldoende aantal burgers dat wenst, moet een
raadgevend referendum gehouden kunnen worden. Zowel het college als de raad werken
sober en doelmatig.
De gemeente communiceert open en eerlijk. Soms gaat de stofkam door regels, maar
vaak komen er ondertussen weer veel regels bij. De gemeente moet niet het idee hebben
dat ieder probleem met het opleggen van een regel opgelost is.
De nadruk bij beleid moet verschuiven van het schrijven van nota’s naar uitvoering (op
basis van heldere en meetbare prestatieafspraken).
Raadsleden van GBL in de gemeenteraad van Leeuwarden werken los van ideologische
dogma’s op constructief-kritische wijze aan wat goed is voor de inwoners van de gehele
gemeente.
De gemeente voert op democratische wijze het vastgestelde beleid van Rijk en provincie
loyaal uit. Voor landspolitiek is de gemeenteraad niet het platform.
In de gemeenteraad en in het College van Burgemeester en Wethouders van
Leeuwarden domineert al sinds tientallen jaren de PvdA de politiek en daarmee het
gemeentelijk beleid. Het realiseren van grote projecten en het binnenhalen van subsidies
lijkt doel te zijn geworden in plaats van middel. Zonder te beweren dat alles wat de
laatste jaren is gebeurd, verkeerd is geweest, zijn we van mening dat het anders kan en
anders moet. We zijn uiteraard voor het benutten van kansen, maar het realiseren van
grote projecten en subsidies moet wel middel blijven en niet een doel op zich.
Gemeentebelangen streeft naar een zo breed mogelijk college. Daarbij wordt geen
enkele partij die onze uitganspunten onderschrijft op voorhand uitgesloten.
Ook als GBL deelneemt aan het college blijven de raadsleden kritisch en open voor
ideeën van niet collegepartijen.