Sport

Sporten en bewegen kan gezondheidsproblemen en vereenzaming voorkomen, maakt buurten veiliger en zorgt voor betere prestaties op school. Sport is dus belangrijk, in het bijzonder voor jongeren. Het stimuleert de ontwikkeling, het leren samenwerken en het onderkennen van normen en waarden. GBL wil dat alle burgers van de gemeente de mogelijkheid hebben om te kunnen sporten. Er moeten voldoende gemeentelijke sportvoorzieningen van goede kwaliteit zijn, zowel in de stad als in de dorpen. En deelname aan sport moet ook betaalbaar zijn voor de burgers. GBL geeft daarom, indien het financieel met de gemeente weer beter gaat, prioriteit aan het verlagen van de huren voor sportaccommodaties. GBL wil dat scholen, sportverenigingen, wijkteams en wijkverenigingen samenwerken om de jeugd zoveel mogelijk te laten bewegen.

Ook ouderen moeten de mogelijkheid hebben om aan sport deel te nemen. GBL vindt dat de gemeente initiatieven moet ondersteunen die ouderen in beweging krijgen en houden. Denk hierbij aan gymnastiek en zwemmen, maar ook aan biljarten, jeu de boules of bridge. In dat kader werkt de gemeente mee aan het realiseren van een overdekte jeu de boule of bridge. In dat kader werkt de gemeente mee aan het realiseren van een overdekte Jeu de Boules voorziening.

Ieder dorp moet kunnen beschikken over een sportveld of -complex van afdoende niveau. Bestaande sportconcentratiegebieden moeten sterker worden gemaakt. Door slim te combineren kan beter gebruik worden gemaakt van sportgroen. GBL stimuleert de samenwerking van clubs met als doel gezamenlijk en efficiënt gebruik van accommodaties (inclusief kantines en kleedruimtes). Het geld wat daarop wordt bespaard, wil GBL inzetten voor het opheffen van achterstallig onderhoud van sportterreinen.

GBL ziet schaatsen en zeilen ook als basissporten. Nu de gemeente een steeds grotere oppervlakte krijgt, dient goed naar de koppeling van de water- en ijswegen te worden gekeken.

De gemeente legt niet op hoe verenigingen hun club moeten besturen, maar ondersteunt de verenigingen opdat deze zelf de voor hun juiste keuzes kunnen maken.

Breedtesport legt de basis voor topsport. De gemeente faciliteert topsport en topsportevenementen. BVO Cambuur is belangrijk voor de gemeente Leeuwarden, zowel economisch als sportief en recreatief. GBL is voorstander van verplaatsing van het stadion. De gemeente verleent waar nodig planologisch medewerking. Naast het betaalde voetbal ziet GBL iedere sporter of sportclub als ‘topsport’ wanneer deze uitkomt op het hoogste niveau in ons land. Dergelijke sporters en clubs zetten onze gemeente landelijk positief op de kaart en verdienen alle aandacht en ondersteuning om op dat niveau te kunnen blijven uitkomen. De BV Sport moet daarbij een proactieve, faciliterende rol spelen.