Werk en inkomen

Veel mensen die willen werken, kunnen helaas niet altijd (betaald) werk vinden. Het
creëren en in stand houden van werkgelegenheid is en blijft topprioriteit. GBL wil in de
komende periode maximaal inzetten op het zoveel mogelijk begeleiden van
werkzoekenden naar betaald werk. Van werkzoekenden mag verwacht worden dat ze,
indien ze dat kunnen, meewerken aan het vinden van werk. De gemeente treedt op als
“trampoline” waar dat kan en vormt een “vangnet” waar dat nodig is. GBL wil
samenwerkingsverbanden stimuleren en wil inzetten op innovatie arrangementen met
publieke en private partijen.

Het is van belang dat “aan het werk gaan”, ook al is dat gedeeltelijk, financieel lonend is.
GBL is in beginsel tegen het verplichten van bijstandsgerechtigden om onbetaalde arbeid
te verrichten. Voor hen die buiten hun schuld niet in staat zijn om een afdoend inkomen
te verwerven, zorgt de gemeente voor een (aanvullend) inkomen. GBL is van mening dat
werkzoekenden die zichzelf door gedrag, kleding of versiering beperken in hun
arbeidsmogelijkheden, kunnen worden gekort op de uitkering.
Het minimabeleid moet ervoor zorgen dat iedereen kan deelnemen aan de samenleving.
Daarbij moet worden gewaakt voor een armoedeval bij gezinnen die boven de
minimumloongrens zitten. Er is binnen het armoedebeleid speciale aandacht voor de
situatie van kinderen en jongeren.