Gemeentebelangen Leeuwarden
programma
page
informatie
naar facebook
naar twitter

De lokale partij voor en door

inwoners van de gemeente Leeuwarden

Home

programma

fractie

informatie

De laatste tijd trekt de woningmarkt weer aan. Er wordt voor de lange termijn (landelijk) nog steeds rekening gehouden met een oplopend huizentekort en een toenemende woningbehoefte. Dit zal (in mindere mate) ook gelden voor Friesland. Toch willen wij terughoudend zijn met nieuwe bouwlocaties. Bestaande locaties moeten eerst worden volgebouwd. De ontwikkeling van nieuwe bouwlocaties moet voorzien in een behoefte en moet financieel gedegen onderbouwd zijn (geen onverantwoorde financiële risico's).

In de dorpen van onze gemeente moet gebouwd worden naar de behoefte van de inwoners en/of om de kracht van een lokale economie te stimuleren.

In- en uitbreiding mag niet tot leiden tot leegstand elders.

Toevoeging van de woningvoorraad moet plaatsvinden met oog voor kwaliteit van bestaande bebouwing en platteland.

Op de trend dat (grote) kantoren steeds minder kantooroppervlakte nodig hebben en dat winkelruimte afneemt moet worden ingesprongen door te onderzoeken of de leegkomende gebouwen kunnen worden omgevormd tot woonruimtes.


In onze gemeente is veel aandacht voor studentenwoningen. Ook wij vinden dit belangrijk. Wel moet er meer nadruk komen op de brandveiligheid en energiebesparing. Studentenhuisvesting wordt waar mogelijk gecentraliseerd. Het beleid rond het beperken van de omzetting van woningen tot panden die kamergewijs worden verhuurd, blijft gehandhaafd.


Wij zijn voorstander van de bouw van energieneutrale woningen in onze gemeente, met name in de sociale huursector. Wij faciliteren en stimuleren de woningcorporaties die daar serieus werk van maken.


Er moet meer aandacht worden besteed aan de ontwikkeling van seniorenwoningen. Waar de overheid verlangt dat ouderen langer thuis blijven wonen, betekent dit dat er voldoende woningvoorraad voor deze doelgroep moet zijn. Er dient een gedifferentieerd woningaanbod te zijn dat aansluit op de behoeften van de doelgroep (opgeplust, aangepast, levensloopbestendig, woonzorgzone's, kangoeroewoningen, etc.)

Ouderen die in hun woning willen blijven wonen, moeten daartoe gefaciliteerd worden. Naast een geschikte woning is de aanwezigheid van primaire voorzieningen in de directe woonomgeving een voorwaarde om tot op hoge leeftijd een goede kwaliteit van leven te hebben in en om de eigen woning. Dit geldt ook voor de dorpen. Gestreefd moet worden naar de juiste balans in woningvoorraad en een evenwicht tussen sociaal, goedkoop, midden- en topsegmenten.


Bij de ontwikkeling van woningbouwprojecten moet de gemeente meer realistische informatie geven aan de kopers. Gewekte verwachtingen moeten worden nagekomen.


Bij stedelijke vernieuwing speelt de voorkeur van de betrokken bewoners en de hoogte van de woonlasten ná de ingreep een belangrijke rol als het gaat om de keuze van vervangende nieuwbouw, renovatie of groot onderhoud.


Bij nieuwbouwlocaties moet direct rekening gehouden worden met voldoende groen, met speelmogelijkheden voor kinderen en jongeren en met toegankelijkheid voor mindervaliden. Renovaties in de binnenstad moeten plaatsvinden met oog voor de historische context. Woonschepen en woonwagens dienen te voldoen aan regels m.b.t. onderhoud en vormgeving. Er komen geen nieuwe plaatsen voor woonwagens bij.