Woon- en leefomgeving

GBL hecht grote waarde aan veilige, aantrekkelijke en toegankelijke straten, paden en pleinen. De verblijfswaarde staat daarbij voorop: de openbare ruimte behoort werkelijk openbaar te zijn en uit te nodigen tot wandelen, fietsen, spelen en elkaar ontmoeten.

De gemeente besteedt aandacht aan een aantrekkelijke inrichting van woonstraten waarbij ze rekening houdt met gebruikers van verschillende generaties. Het stimuleren van de ontmoeting is daarbij van wezenlijk belang. Groen, bankjes en speelmogelijkheden zijn vaste ingrediënten. Binnen het budget voor beheer en onderhoud is ruimte om kleine aanpassingen uit te voeren die de bruikbaarheid en de aantrekkelijkheid van de openbare ruimte vergroten.
Bij de inrichting van openbare ruimten wordt rekening gehouden met de toegankelijkheid voor mindervaliden. Onveilige plekken worden aangepakt.

Het verminderen van het aantal lantaarnpalen heeft vanwege sociale- en verkeersveiligheidsaspecten tot veel weerstand geleid en willen wij daarom herzien. Bij vervanging of nieuwe inrichting van openbare verlichting wordt overgegaan op duurzame verlichtingsconcepten.

Bewoners krijgen ruime medezeggenschap bij de (her)inrichting van woonstraten. Daarbij let de gemeente erop dat ook jeugdige, oudere en minder assertieve bewoners hun mening kunnen laten horen en betrokken zijn bij het maken van keuzes.

Het onderhoud van groen, straten, fiets- en voetpaden en de bestrijding van onkruid hebben een hoge prioriteit. Groenonderhoud is een basistaak van de gemeente en dient op orde te zijn. Vervuiling en verslonzing werken verloedering en onveilige situaties in de hand. GBL wil daarom hondenpoep, zwerfvuil en losliggende (stoep)tegels snel aanpakken en vernielingen snel herstellen. Daar waar afval te vaak en te veel gewoon op straat wordt gezet, willen we extra inzetten op de aanpak hiervan. De vervuiler/vernieler moet snel gepakt worden en moet de kosten van het opruimen en herstellen betalen.

Dankzij de intensieve en positieve inzet van vele vrijwilligers in dorpen en wijken, al dan niet georganiseerd in verenigingsverband, komt er veel tot stand. Dat “Mienskips-gevoel” verdient waardering en moet gekoesterd worden.

Het wijk- en dorpenbeleid van de gemeente Leeuwarden wordt voortgezet. Er wordt niet verder bezuinigd op dorp- en wijkbudgetten. Er wordt wel verder ingezet op democratisering van dorp- en wijkpanels. Samenvoeging van dorp- en wijkpanels met wijkverenigingen wordt gestimuleerd. Veel wijken en dorpen hebben met hun inwoners dorp- en wijkvisies opgesteld. De komende jaren worden deze plannen verder uitgewerkt en uitgevoerd.

Geluids-, stank en rookhinder (bijv. luide muziek, constant ronkende motoren, open vuurkorven, etc.) kan veel overlast veroorzaken en kan leiden tot gezondheidsklachten. De komende periode zal bekeken worden op welke (wettelijke) manier dit gereguleerd kan worden. Indien wettelijke mogelijkheden niet aanwezig of toepasbaar zijn, zal mediation tussen veroorzaker en klager worden ingezet.