Onze uitgangspunten zijn:

Gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen. Het mogen zijn wie je bent (homoseksueel of heteroseksueel). Het recht om te geloven of uit een geloofte treden. Het recht om je mening te uiten. Afzien van (oproepen tot) geweld tegen een ander. Het zijn zaken die niet ter discussie staan. Organisaties die zich niet aan deze basisregels houden, dan wel (mede) gefinancierd worden door organisaties die deze uitgangspunten niet onderschrijven, worden niet gefaciliteerd of gesubsidieerd.

Iedereen moet zich vrij en veilig kunnen voelen, thuis en in openbaar gebied. Een belangrijke taak van de gemeente is zorgen voor de veiligheid van haar inwoners. Criminaliteitsbestrijding, terrorismebestrijding en het tegengaan van radicalisering hebben hoge prioriteit. Iedereen moet met anderen kunnen communiceren. In het openbare domein zijn de Rijkstalen de leidende talen. De gemeente stimuleert dat iedereen het Nederlands in voldoende mate beheerst. De gemeente communiceert naar haar burgers alleen in de Rijkstalen.

Iedereen heeft een eigen verantwoordelijkheid en kan daarop aangesproken worden. Betutteling moet worden voorkomen. Iedereen wordt door de gemeente serieus genomen. Iedereen heeft de mogelijkheid mee te praten, mee te denken, voorstellen te doen, vragen te stellen en iedereen heeft recht op een tijdige reactie van de gemeente. De gemeente geeft eerlijke, volledige en feitelijke informatie.

Iedere inwoner van de gemeente die hulp nodig heeft, moet die kunnen krijgen. Deze hulp moet goed georganiseerd zijn, op tijd komen en passen bij wat de persoon nodig heeft. Bij het geven van hulp wordt de waardigheid van de hulpbehoevende zoveel mogelijk gewaarborgd. Bij hulp hoort ook aandacht.

Van iedereen, die door te werken zelf in zijn inkomen kan voorzien, wordt verwacht dat die werkt. Wie door omstandigheden (al dan niet tijdelijk) geen werk heeft, kan rekenen op een gepast inkomen.

We houden de gemeente Leeuwarden schoon. In de grond, op de grond en in de lucht. We gaan zuinig om met grondstoffen en energie. Vervuilers en vernielers worden aangepakt.
Iedereen heeft recht op een passende woning. Iedereen heeft de plicht zich te gedragen als een goede wijk-, dorp of buurtbewoner.

Iedereen heeft recht op deelname aan de samenleving. De openbare ruimteen openbare gebouwen zijn ook voor mindervaliden goed toegankelijk. De gemeente stimuleert de aanwezigheid van winkels, gemeenschapsvoorzieningen en verenigingen in de nabijheid van de burger.

Democratisch vastgesteld landelijk beleid moet worden uitgevoerd, ook als de gemeenteraad het daar niet mee eens is. De gemeente heeft een voorbeeldfunctie. Iedereen moet zich aan vastgestelde regels houden, dus ook de gemeente.

Een burger mag verwachten dat de gemeente efficiënt werkt en de kosten en baten goed afweegt. Gebruik van (subsidie)gelden wordt gecontroleerd. De gemeente gaat zorgvuldig om met het geld van de burger en houdt de lasten laag.

Lees per thema ons standpunt: