Een toenemende woningbehoefte

Het aantal woningzoekenden is in Nederland de laatste jaren uitzonderlijk snel gegroeid. En ook voor de komende jaren wordt rekening gehouden met een toenemende woningbehoefte. Een paar  redenen zijn gezinsverdunning, steeds meer alleenstaanden, de komst van statushouders en de ouder wordende mens die steeds langer zelfstandig blijft wonen.

Dit geldt ook voor onze gemeente. Gemeentebelangen Leeuwarden vindt dat we moeten bouwen voor gezinsverdunning en starters op de woningmarkt uit eigen omgeving. De ontwikkeling van nieuwe bouwlocaties moet voorzien in een behoefte en er moet niet gebouwd worden om het bouwen. We vragen ons af of het gewenst en daadwerkelijk nodig is om de huidige plannen tot woningbouw door te zetten. Gemeentebelangen Leeuwarden pleit er voor eens in de 2 jaar te onderzoeken of de genoemde aantallen te bouwen woningen nog wel nodig zijn. Groter en meer betekent niet altijd beter en mooier.

Daarnaast ziet Gemeentebelangen Leeuwarden liever dat er, daar waar mogelijk, inbreiding plaatsvindt en nog eens goed wordt gekeken naar de mogelijkheden daartoe. 

In de dorpen van onze gemeente moet vooral gebouwd worden naar de behoefte van de dorpsinwoners en/of om de leefbaarheid te vergroten.

Toevoeging van de woningvoorraad en bouwactiviteiten verdienen een zorgvuldige benadering. Het moet passen in het beeld van de omgeving en met oog voor kwaliteit van de bestaande bebouwing en het platteland.

Op de trend dat (grote) kantoren steeds minder kantooroppervlakte nodig hebben en er steeds meer winkelruimte vrijkomt, moet worden ingespeeld door leegkomende gebouwen om te vormen tot woonruimtes. De gemeente moet hier blijvend een rol in spelen als intermediair tussen belanghebbende partijen zoals projectontwikkelaars. 

‘We staan aan de vooravond van een enorme energietransitie’

In onze gemeente is veel aandacht voor studentenhuisvesting. Ook wij vinden dit belangrijk. Op korte termijn zal er veel oog moeten zijn voor de vele studenten die nog geen onderkomen hebben. Daarnaast moet er meer nadruk komen op de brandveiligheid en energiebesparing. Studentenhuisvesting wordt waar mogelijk gecentraliseerd. Het beleid rond het beperken van de omzetting van woningen tot panden die kamergewijs worden verhuurd blijft gehandhaafd. 

We staan aan de vooravond van een enorme energietransitie. Grote aantallen woningen zijn slecht of niet goed geïsoleerd. Met name in de wat oudere woningen doet zich dit voor. Door de stijgende energieprijzen kan er zogenaamde “energiearmoede” ontstaan. Gemeentebelangen Leeuwarden vindt dat de gemeente de komende periode hier meer aandacht voor moet hebben, bijvoorbeeld door het inzetten van objectieve energiecoaches die advies geven over energiebesparende maatregelen. Deze coaches zijn er nu al voor de minima, Gemeentebelangen Leeuwarden wil dat deze voor iedereen beschikbaar komen. Ook moet de gemeente alerter zijn op mensen, die door een (te) hoge energierekening in de (financiële) problemen komen.

Natuurlijk is Gemeentebelangen Leeuwarden ook voorstander van de bouw van energie neutrale woningen in onze gemeente, met name in de sociale huursector. Wij faciliteren en stimuleren de woningcorporaties die hier serieus werk maken.

Er moet meer aandacht komen voor de ontwikkeling van seniorenwoningen. Waar de overheid verlangt dat ouderen langer thuis blijven wonen, betekent dit dat er voldoende woningvoorraad voor deze doelgroep moet zijn. Er dient een divers woningaanbod te zijn dat aansluit op de behoeften van de doelgroep (opgeplust, aangepast, levensloopbestendig, woonzorgzones, kangoeroewoningen, etc.) Een voordeel  daarbij is dat ouderen kunnen verhuizen naar kleinere woningen en de hierdoor vrijkomende, meestal grotere woningen door gezinnen met kinderen kunnen worden betrokken.

Ouderen die in hun woning willen blijven wonen, moeten daartoe gefaciliteerd worden. Naast een geschikte woning is de aanwezigheid van primaire voorzieningen in de directe woonomgeving een voorwaarde om tot op hoge leeftijd een goede kwaliteit van leven te hebben in en om de eigen woning. Dit geldt ook voor de dorpen. Gestreefd moet worden naar de juiste balans in woningvoorraad en een evenwicht tussen sociaal, goedkoop, midden- en topsegmenten. 

Bij de ontwikkeling van woningbouwprojecten moet de gemeente meer realistische informatie geven aan de kopers en gewekte verwachtingen moeten worden nagekomen. 

Tevens moet de gemeente vroegtijdig belanghebbenden uit de naaste omgeving inlichten over de plannen en hier een eerlijke en actieve rol in spelen, ook in het kader van de nieuwe Omgevingswet.

Bij stedelijke vernieuwing speelt de voorkeur van de betrokken bewoners en de hoogte van de woonlasten ná de ingreep een belangrijke rol als het gaat om de keuze van vervangende nieuwbouw, renovatie of groot onderhoud. 

Bij nieuwbouwlocaties moet direct rekening gehouden worden met voldoende openbaar groen, met speelmogelijkheden voor kinderen en jongeren en met een goede toegankelijkheid voor mindervaliden. Renovaties in de binnenstad moeten plaatsvinden met oog voor de historische context.

Gemeentebelangen Leeuwarden is tegen het Deltaplan Wonen in relatie tot de Lelylijn. Gemeentebelangen Leeuwarden ziet geen toegevoegde waarde, zowel in economische zin als in deze vorm van bereikbaarheid. Gemeentebelangen Leeuwarden denkt zelfs dat het risico van een omgekeerd effect levensgroot is: door de betere bereikbaarheid van de Randstad zullen veel mensen hun werk daar gaan zoeken in plaats van in Friesland.

Gemeentebelangen Leeuwarden wil bouwen voor de eigen woningbehoefte, maar niet ter compensatie van de bevolkingsgroei elders. Wij willen niet als het overloopputje van de Randstad fungeren, met alle problemen van dien. Als veel Randstedelingen hier een woning gaan zoeken, betekent dat door de hogere woningprijzen aldaar, een verdere verstoring van de woningmarkt hier. Dat effect is in Zuidwest Friesland nu al te zien. Voor onze huidige inwoners zullen woningen onbetaalbaar worden. Geen Friese Randstad als het aan Gemeentebelangen Leeuwarden ligt. Groter en meer betekent per definitie niet mooier en beter. 

Gemeentebelangen Leeuwarden hecht veel waarde aan het Friese platteland. Wij zijn tegen opoffering van de relatieve rust en het prachtige buitengebied. Met name de weinige polders, zoals de Hem, die er nog zijn.

Neem contact op

Onze thema’s

Cultuur

Jeugd en onderwijs

Economie en toerisme

Zorg en welzijn

Werk en inkomen

Wonen

Bereikbaarheid

Dienstverlening en bedrijfsvoering

Politiek bestuur

Veiligheid, openbare orde en handhaving

Sport

Ruimtelijke ordening

Milieu en energie

Woon- en leefomgeving

Financiën

Wil je meer weten?