Het behouden van werkgelegenheid

Werk is, naast het verkrijgen van inkomen, een belangrijk middel om je betrokken te voelen bij de samenleving en daar een bijdrage aan te leveren. Werkgelegenheid en het behouden en creëren van banen heeft prioriteit. 

Verbeteren van de bereikbaarheid, parkeermogelijkheden, concurrerende grondprijzen en het beperken van de lastendruk zijn de belangrijkste gemeentelijke instrumenten, zowel voor grotere bedrijven als voor het midden- en kleinbedrijf. Met name de beide laatste groepen moeten we koesteren, zowel in de stad als op het platteland.

Eén fullservice, gastvrij ondernemersloket voor hulp en stroomlijning van overheidsdiensten richting het bedrijfsleven is daarbij essentieel. GBL vindt dat het gemeentebestuur zich sterk moet maken  om Leeuwarden op de kaart te zetten als een place to be. Onze gemeente moet kleinschalige, startende ondernemers die op wetenschappelijke basis ideeën hebben over nieuwe technologieën en uitvoeringsideeën blijvend faciliteren. 

De industrieterreinen moeten aangepast en ingericht zijn naar de eisen van de huidige tijd.

Onder aanvoering van een ander koopgedrag via internet door de consument is er afgelopen jaren een ontsierende leegstand en enige verpaupering ontstaan. We vinden dat de gemeente startende ondernemers blijvend moet aanmoedigen en faciliteren om de leegstand te verminderen en de diversiteit te vergroten.

‘De winkelstand op een goed niveau houden’

Centralisatie binnen de historische binnenstad Is hierbij speerpunt. Aanlooproutes naar dit kernwinkelgebied moeten verbeterd worden. De binnenstad blijft, naast een “place to be”, ook nadrukkelijk een “place to buy”. GBL vindt dat de binnenstad niet verder autoluw gemaakt moet worden. Een aantrekkelijk en gevarieerd winkelaanbod in een hoogwaardig verblijfsgebied wordt ondersteund door gematigde parkeertarieven, aantrekkelijke bezienswaardigheden (met goede bewegwijzering), aansprekende musea en evenementen.

Ook in de dorpen en wijken moeten we blijven zorgen dat de winkelstand op goed niveau blijft. Buiten Leeuwarden geldt dat met name voor de kerndorpen Grou en Stiens. We willen bruisende centra met kwaliteit en vernieuwende concepten, maar zijn tegelijkertijd uiterst kritisch t.a.v. de toenemende omvorming van winkels naar horeca. Er moet een goede mix blijven bestaan, gebaseerd op een goed samenspel tussen vraag en aanbod. 

Prioriteit voor deze centra blijft het geven van vertrouwen aan de vele vrijwilligers uit de winkeliersverenigingen. GBL blijft zich inzetten voor beleid dat de wensen en goede ideeën van de winkeliers- en bedrijfsverenigingen steunt. In dat kader steunt de gemeente de uitwerking van “cultuurdorp Grou” en nodigt andere dorpen uit zelf met een visie te komen op de ontwikkeling van hun dorp. 

Het vervangen en weer beweegbaar maken van de huidige (betonnen) Prins Hendrik brug door een historisch meer verantwoorde brug zou mooi zijn, maar wordt in deze periode alleen uitgevoerd indien andere partijen (EU, rijk, provincie, etc.) fors bijdragen en de dan resterende gemeentelijke bijdrage niet leidt tot lastenverhogingen of bezuinigen elders. 

Leeuwarden, Grou, Stiens, de overige dorpen en het buitengebied bieden al veel op het gebied van recreatie en toerisme. Met steun van de gemeente en de inzet van bewoners, bedrijven en vrijwilligers moet doorlopend gewerkt worden aan uitbreiding, zo mogelijk in samenwerking met buurgemeenten. Zo is Grou al de centrale trekker voor de toeristische watersport, met mooie vaar- en fietsroutes, waaronder de sloepenroute via Wirdum en Eagum. GBL is, uit nostalgische, maar ook uit gastvrijheidsoverwegingen voorstander van het behoud van de brugwachters in Warten en Wergea.

De prachtige vaar- en fietsroutes tussen schilderachtige dorpen op het platteland verdienen aandacht en vormen samen met alle andere mogelijkheden in de gemeente Leeuwarden één grote toeristische trekpleister. 

GBL is voorstander van het verbreden van het fietspad langs de Zwette in gezamenlijkheid met andere gemeenten. Dit is belangrijk voor de recreatie en de daarmee samenhangende veiligheid.

Ook in andere dorpen, zoals Reduzum, worden de mogelijkheden voor recreatie en toerisme bevorderd.

De mooie fietsroutes langs de Dokkumer Ee moeten worden verbreed voor de veiligheid.  Wat betreft het watertoerisme is er nog veel winst te behalen. Een mooie en kortere vaarverbinding met de dorpen ten noorden van Stiens en het doortrekken van De Kletsefeart via de Wurge tot aan de Feinsumerfeart moet mogelijk gemaakt worden. Een nieuwe, aantrekkelijke vaarroute met een goede bebording door/langs Stiens richting  het Bildt en Dokkum stimuleert een vaarroute via Stiens. Voor de recreatie is een totaalpakket van goed en slecht weer faciliteiten essentieel. 

In Grou moet de nieuwe pont tussen de camping en het centrum van het dorp een vaste waarde blijven en moet de havenmeester actief blijven als gastheer. 

De organisatie van de Liwwadderdag van het SKS Skûtsjesilen behoort wat GBL betreft thuis op het Grouster Pikmar/Wijde-Ee. Dat is goed voor de lokale economie en het toerisme.

De agrarische sector, gelegen op het mooie platteland van onze gemeente, is van direct belang voor onze leefomgeving. Ze is onmisbaar voor het in stand houden en beheren van het prachtige (rustige) buitengebied. Als samenleving worden we de laatste tijd geconfronteerd met de uitstoot van broeikasgassen en de gevolgen hiervan. GBL vindt dat de agrarische ondernemers hiervan niet de dupe mogen worden. We vinden dat ze hun bedrijfsactiviteiten moeten kunnen aanvullen met neveninkomsten uit bijv. recreatie, (zorg)toerisme en andere aan hun bedrijf gerelateerde zaken. Dit om de ondernemingen op een bredere basis gezond en toekomstbestendig te houden. De agrarische sector op het Friese platteland is van oudsher van substantieel economisch belang, bijvoorbeeld de verwerking van zuivelproducten, export en de toeleveringsindustrie.

Neem contact op

Onze thema’s

Cultuur

Jeugd en onderwijs

Economie en toerisme

Zorg en welzijn

Werk en inkomen

Wonen

Bereikbaarheid

Dienstverlening en bedrijfsvoering

Politiek bestuur

Veiligheid, openbare orde en handhaving

Sport

Ruimtelijke ordening

Milieu en energie

Woon- en leefomgeving

Financiën

Wil je meer weten?