De gemeente moet zich aan haar afspraken houden

De gemeente werkt efficiënt, doelmatig en klantvriendelijk. In dit kader is de telefonische bereikbaarheid van informatienummer 14058 geen goed voorbeeld. Wachttijden zijn hier veel te lang. Gemeentebelangen Leeuwarden vindt dat dit structureel moet veranderen naar acceptabele wachttijden van maximaal 1 minuut. Ook de terugbelverzoeken voldoen vaak niet aan de gestelde normen d.w.z. worden niet uitgevoerd.

De mogelijkheden om de bedrijfsvoering optimaal te benutten moeten regelmatig worden gemonitord. Ook moet er sprake zijn van een acceptabele werkdruk.

Juridische ondersteuning wordt tijdig ingezet om claims (en daarmee kosten) te voorkomen. De ondernemingsraad van de gemeente wordt bij de uitwerking van de bedrijfsvoering tijdig betrokken. 

De kostentoerekening aan producten wordt transparant en vergelijkbaar met andere gemeenten gemaakt. Er worden financiële reserves ingesteld om schommelingen in de hoogte van de leges en de opbrengsten te voorkomen. 

Gemeentebelangen Leeuwarden vindt dat de leges en de heffingen in de gemeente Leeuwarden zich niet boven het gemiddelde van de grote gemeenten moeten bevinden. Samenwerken met andere overheden op het gebied van bedrijfsvoering moet mogelijk zijn als dit tot een (kosten)voordeel voor de gemeente Leeuwarden leidt.  

Bij de vaststelling van de begraafrechten wordt rekening gehouden met de alternatieven die er zijn voor het begraven, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid. Iedere begraafplaats dient te beschikken over een urnenvoorziening. Wie voor eeuwigdurend een graf heeft gekocht, kan daar ook van op aan (eeuwigdurend is eeuwigdurend). 

Neem contact op

Onze thema’s

Cultuur

Jeugd en onderwijs

Economie en toerisme

Zorg en welzijn

Werk en inkomen

Wonen

Bereikbaarheid

Dienstverlening en bedrijfsvoering

Politiek bestuur

Veiligheid, openbare orde en handhaving

Sport

Ruimtelijke ordening

Milieu en energie

Woon- en leefomgeving

Financiën

Wil je meer weten?