Uitnodigen om te wandelen, fietsen, spelen en elkaar te ontmoeten

Gemeentebelangen Leeuwarden hecht grote waarde aan veilige, aantrekkelijke en toegankelijke straten, paden en pleinen. De verblijfswaarde staat daarbij voorop: de openbare ruimte behoort werkelijk openbaar te zijn en uit te nodigen tot wandelen, fietsen, spelen en elkaar ontmoeten. Dat hierbij ordentelijkheid en netheid door gebruikers een grote rol speelt, behoeft geen betoog.

De gemeente besteedt aandacht aan een aantrekkelijke inrichting van woonstraten waarbij ze rekening houdt met gebruikers van verschillende generaties. Het stimuleren en creëren van mienskip is daarbij van wezenlijk belang. Groen, bankjes en speelmogelijkheden zijn vaste ingrediënten. Binnen het budget voor beheer en onderhoud is ruimte om kleine aanpassingen uit te voeren die de bruikbaarheid en de aantrekkelijkheid van de openbare ruimte vergroten. Bij de inrichting van openbare ruimten wordt terdege rekening gehouden met de toegankelijkheid voor mindervaliden. Onveilige plekken worden aangepakt.  

‘Een nette, ordentelijke uitstraling van bermen, stoepen, wegen, straten en pleinen heeft een positieve invloed op zijn inwoners’

Gemeentebelangen Leeuwarden vindt het onderhoud van de openbare ruimte van groot belang voor de leefbaarheid en uitstraling van stad, dorpen en platteland. Een nette, ordentelijke uitstraling van bermen, stoepen, wegen, straten en pleinen heeft een positieve invloed op zijn inwoners en haar handelen, terwijl bezoekers en toeristen huiswaarts keren met een positieve blik op Leeuwarden. Natuurlijk weten wij ook dat de financiële speelruimte marginaal is. Maar gezien de belangrijkheid van bovenstaande vinden wij als Gemeentebelangen Leeuwarden dat bij het verdelen van de gelden hier een groter prioriteit aan moet worden toegekend. Ook het aanwezig zijn van voldoende groen draagt bij aan het fijn wonen in buurt, wijk of dorp. We streven daarom naar meer groen in de binnenstad, de wijken en de dorpen. Dat is ook nog eens goed voor het klimaat. Bovenstaande is een van de elementen waarbij Leeuwarden zich in positieve zin kan onderscheiden t.o.v. andere plaatsen en steden.

Vervuiling en verslonzing werken verloedering en onveilige situaties in de hand. Gemeentebelangen Leeuwarden wil daarom hondenpoep, zwerfvuil en losliggende (stoep)tegels snel aanpakken en vernielingen snel herstellen. Daar waar afval te vaak en te veel gewoon op straat wordt gezet, willen we extra inzetten op de aanpak hiervan. De vervuiler/vernieler moet snel gepakt worden en moet de kosten van het opruimen en herstellen betalen. 

Dankzij de intensieve en positieve inzet van vele vrijwilligers in dorpen en wijken, al dan niet georganiseerd in verenigingsverband, komt er veel tot stand. Dat “Mienskips-gevoel” verdient waardering en moet gekoesterd worden. 

Het wijk- en dorpenbeleid van de gemeente Leeuwarden wordt voortgezet. Er wordt niet bezuinigd op dorp- en wijkbudgetten. Er wordt wel verder ingezet op democratisering van dorp- en wijkpanels. Samenvoeging van dorp- en wijkpanels met wijkverenigingen wordt gestimuleerd. Veel wijken en dorpen hebben met hun inwoners dorp- en wijkvisies opgesteld. De komende jaren worden deze plannen verder uitgewerkt en uitgevoerd.

Geluidshinder, stank en rookhinder (bijv. luide muziek, constant ronkende motoren, open vuurkorven, etc.) kan veel overlast veroorzaken en kan leiden tot gezondheidsklachten. De komende periode zal bekeken worden op welke (wettelijke) manier dit gereguleerd kan worden. Indien wettelijke mogelijkheden niet aanwezig of toepasbaar zijn, zal mediation tussen veroorzaker en klager worden ingezet.

Bij nieuwe bouwplannen willen we het groen om de stad zoveel mogelijk ontzien. Nieuwe woningen zijn nodig maar daarbij moet eerst gekeken worden naar bouwen in de bestaande stad en het omvormen van bestaande kantoren, winkels etc. Van het gebied de Waard willen we een groot weidevogelgebied maken, mede als compensatie voor De Hounspolder. 

Mensen moeten zich ook veilig voelen in hun woonomgeving. Ondermijning, (handel in) drugs en andere geestverruimende middelen, jeugdbendes en andere criminele praktijken tasten het woonplezier aan en moeten worden aangepakt. Waar mogelijk moeten we inzetten op preventie, maar waar noodzakelijk ook op handhaving. Bij burenruzies kan men een beroep doen op een bemiddelaar.

Neem contact op

Onze thema’s

Cultuur

Jeugd en onderwijs

Economie en toerisme

Zorg en welzijn

Werk en inkomen

Wonen

Bereikbaarheid

Dienstverlening en bedrijfsvoering

Politiek bestuur

Veiligheid, openbare orde en handhaving

Sport

Ruimtelijke ordening

Milieu en energie

Woon- en leefomgeving

Financiën

Wil je meer weten?