Uitnodigen om te wandelen, fietsen, spelen en elkaar te ontmoeten

Gemeentebelangen Leeuwarden hecht grote waarde aan veilige, aantrekkelijke en toegankelijke straten, paden en pleinen. De verblijfswaarde staat daarbij voorop: de openbare ruimte behoort werkelijk openbaar te zijn en uit te nodigen tot wandelen, fietsen, spelen en elkaar ontmoeten. Dat hierbij ordentelijkheid en netheid door gebruikers een grote rol speelt, behoeft geen betoog.

De gemeente besteedt aandacht aan een aantrekkelijke inrichting van woonstraten waarbij ze rekening houdt met gebruikers van verschillende generaties. Het stimuleren en creëren van mienskip is daarbij van wezenlijk belang. Groen, bankjes en speelmogelijkheden zijn vaste ingrediënten. Binnen het budget voor beheer en onderhoud is ruimte om kleine aanpassingen uit te voeren die de bruikbaarheid en de aantrekkelijkheid van de openbare ruimte vergroten. Bij de inrichting van openbare ruimten wordt terdege rekening gehouden met de toegankelijkheid voor mindervaliden. Onveilige plekken worden aangepakt.  

‘Bij de inrichting van openbare ruimten wordt terdege rekening gehouden met de toegankelijkheid voor mindervaliden’

Gemeentebelangen Leeuwarden wil het aantal lantaarnpalen en andere lichtpunten op acceptabel niveau houden op basis van sociale- en veiligheidsaspecten. Bij vervanging of nieuwe inrichting van openbare verlichting wordt overgegaan op duurzame verlichtingsconcepten. 

Bewoners krijgen ruime medezeggenschap bij de (her)inrichting van woonstraten. Ze zijn de ter plaatse deskundigen. Daarbij let de gemeente erop dat ook jeugdige, oudere en minder assertieve bewoners hun mening kunnen laten horen en betrokken zijn bij het maken van keuzes. 

Groenonderhoud is een basistaak van de gemeente en zij dient hier ook naar te handelen.

Helaas is het groenonderhoud in de gemeente de laatste jaren aan verval onderhevig. De indruk die de laatste tijd is ontstaan, is er één van verslonzing. Bezuinigingen op personeel, een steeds groter wordend areaal en geen gebruik meer van gif zijn de ingrediënten voor deze mismatch.

‘Een nette, ordentelijke uitstraling van bermen, stoepen, wegen, straten en pleinen heeft een positieve invloed op zijn inwoners’

Gemeentebelangen Leeuwarden vindt het onderhoud van het openbaar groen van groot belang voor de uitstraling van stad, dorpen en platteland. Een nette, ordentelijke uitstraling van bermen, stoepen, wegen, straten en pleinen heeft een positieve invloed op zijn inwoners en haar handelen, terwijl bezoekers en toeristen huiswaarts keren met een positieve blik op Leeuwarden. Natuurlijk weten wij ook dat de financiële speelruimte marginaal is. Maar gezien de belangrijkheid van bovenstaande vinden wij als Gemeentebelangen Leeuwarden dat bij het verdelen van de gelden hier een grotere prioriteit aan moet worden toegekend. Ook vinden we dat er her en der wel wat meer kleur in de vorm van bloemenperken, tussenbermen, fraaie rozenperken langs de rondweg, etc. mag komen. Bovenstaande is een van de elementen waarbij Leeuwarden zich in positieve zin kan onderscheiden t.o.v. andere plaatsen en steden.

Vervuiling en verslonzing werken verloedering en onveilige situaties in de hand. Gemeentebelangen Leeuwarden wil daarom hondenpoep, zwerfvuil en losliggende (stoep)tegels snel aanpakken en vernielingen snel herstellen. Daar waar afval te vaak en te veel gewoon op straat wordt gezet, willen we extra inzetten op de aanpak hiervan. De vervuiler/vernieler moet snel gepakt worden en moet de kosten van het opruimen en herstellen betalen. 

Dankzij de intensieve en positieve inzet van vele vrijwilligers in dorpen en wijken, al dan niet georganiseerd in verenigingsverband, komt er veel tot stand. Dat “Mienskips-gevoel” verdient waardering en moet gekoesterd worden. 

Het wijk- en dorpenbeleid van de gemeente Leeuwarden wordt voortgezet. Er wordt niet verder bezuinigd op dorp- en wijkbudgetten. Er wordt wel verder ingezet op democratisering van dorp- en wijkpanels. Samenvoeging van dorp- en wijkpanels met wijkverenigingen wordt gestimuleerd. Veel wijken en dorpen hebben met hun inwoners dorp- en wijkvisies opgesteld. De komende jaren worden deze plannen verder uitgewerkt en uitgevoerd.

Geluidshinder, stank en rookhinder (bijv. luide muziek, constant ronkende motoren, open vuurkorven, etc.) kan veel overlast veroorzaken en kan leiden tot gezondheidsklachten. De komende periode zal bekeken worden op welke (wettelijke) manier dit gereguleerd kan worden. Indien wettelijke mogelijkheden niet aanwezig of toepasbaar zijn, zal mediation tussen veroorzaker en klager worden ingezet.

De Hounspolder in Goutum blijft groen als het aan Gemeentebelangen Leeuwarden ligt. Wij zijn al jaren voorstander van het behouden van dit unieke vogelweidegebied. Ondanks dat er helaas door de meerderheid van de raad onomkeerbare besluiten zijn genomen, zullen wij onverminderd blijven strijden om dit gebied zo groen als mogelijk te houden ter behoudt van de grutto, kievit en andere bijzondere vogelsoorten. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. 

Met de keuze van de JSF door de kamer en regering in Den Haag en de plaatsing van deze toestellen op vliegbasis Leeuwarden wordt er door onze inwoners een verontrustende geluidsbelasting ervaren. Deze belasting zal met de komst van het maximaal te plaatsen aantal vliegtuigen alleen nog maar toenemen.

Gemeentebelangen Leeuwarden maakt zich grote zorgen over deze geluidsbelasting die kan/zal lijden tot gehoor- schade en een grote mentale belasting.

Gemeentebelangen Leeuwarden zal dan ook regelmatig het college benaderen/verzoeken om binnen de bestaande overlegkanalen deze materie aan de orde te stellen om binnen het kader van mogelijkheden de overlast tot een beheersbare vorm te beperken.

Neem contact op

Onze thema’s

Cultuur

Jeugd en onderwijs

Economie en toerisme

Zorg en welzijn

Werk en inkomen

Wonen

Bereikbaarheid

Dienstverlening en bedrijfsvoering

Politiek bestuur

Veiligheid, openbare orde en handhaving

Sport

Ruimtelijke ordening

Milieu en energie

Woon- en leefomgeving

Financiën

Wil je meer weten?