Waarborgen van aangenaam wonen, werken en verblijven

De nieuwe Omgevingswet zal de burger dichter bij het ruimtelijk beleid brengen. Voor Gemeentebelangen Leeuwarden is uitgangspunt een verdeling van functies die past bij de historie.

Dit moet zorgen voor een goede verdeling tussen stad, centrumplaatsen en overige dorpen. Aangenaam werken, wonen en verblijven moet worden gewaarborgd. Ruimte is een schaars goed. We willen zuinig omgaan met de groene zones in de bewoonde gebieden. Gemeentebelangen Leeuwarden hecht grote waarde aan het open en landelijke gebied rondom de stad Leeuwarden. Gemeentebelangen Leeuwarden is tegenstander van plaatsing van zowel windmolens als grondgebonden zonneparken met name daar waar ze de horizon en het landschap ontsieren.

Het platteland behoort in het donker ook echt donker te zijn. Lichtvervuiling wordt daarom zoveel mogelijk tegengegaan.

‘Gemeentebelangen Leeuwarden is tegenstander van plaatsing van zowel windmolens als grondgebonden zonneparken’

Bestaande woongebieden moeten eerst op peil worden gebracht en gehouden, waarbij lege plekken worden ingevuld en waarbij gevaarlijke en overlast gevende bedrijvigheid uit de woonomgeving wordt gehaald.  

Er wordt bij de planning van woningbouw direct rekening gehouden met voldoende speel- en ontmoetingsmogelijkheden voor jong en oud. Bij veranderingen van bestemmingsplannen/omgevingsplannen wordt rekening gehouden met de schade die anderen bij die verandering mogelijk oplopen.  

Gronden, in bezit van de gemeente en op korte termijn niet ontwikkelbaar, krijgen (tijdelijk) een andere bestemming voor zover dit mogelijk is via de Omgevingswet en op voldoende steun kan rekenen van de omgeving.  

Het Halbertsmaterrein in Grou verdient, gezien de bijzondere ligging, zo spoedig mogelijk een bestemming die past bij het dorp.

Neem contact op

Onze thema’s

Cultuur

Jeugd en onderwijs

Economie en toerisme

Zorg en welzijn

Werk en inkomen

Wonen

Bereikbaarheid

Dienstverlening en bedrijfsvoering

Politiek bestuur

Veiligheid, openbare orde en handhaving

Sport

Ruimtelijke ordening

Milieu en energie

Woon- en leefomgeving

Financiën

Wil je meer weten?