Aandacht voor jongeren en hun keuzes

Er is een grote diversiteit aan scholen in de gemeente. GBL vindt dat ouders in beginsel de vrijheid moeten hebben om zelf te kiezen naar welke school ze hun kinderen sturen.

In de gemeente moeten scholen goed gespreid worden zodat leerlingen de school binnen een acceptabele reistijd kunnen bereiken. Dat vereist ook aandacht voor de kleine scholen in de dorpen. De gemeente zorgt ervoor dat scholen voor basis- en voortgezet  onderwijs veilig bereikbaar zijn per fiets en te voet. Bij de spreiding van scholen voor basisonderwijs wordt rekening gehouden met het belang van de leefbaarheid in de dorpen. 

 

Op school, maar ook buiten school, moeten jongeren begeleid worden bij het maken van keuzes die goed zijn voor henzelf, maar ook voor de rest van de samenleving. Gedragsproblemen moeten worden voorkomen. Door preventie en goede begeleiding kan voorkomen worden dat problemen verergeren en er intensieve hulp nodig is. Jongerenwerk op school wordt voortgezet. De gemeente stimuleert samen met lokale partners dat kinderen gezonder eten en meer bewegen. De gemeente stimuleert alle scholen om zwem- en verkeersles te geven. Speciale aandacht is er voor kinderen die van huis uit geen ‘zwem- en fietscultuur’ meekrijgen.

“Jongeren moeten begeleid worden bij het maken van keuzes die goed zijn voor henzelf, maar ook voor de rest van de samenleving”

Er wordt op wijk- en dorpsniveau gezorgd voor betaalbare, plezierige en zinvolle vormen van vrijetijdsbesteding. Voor de allerkleinsten zijn dat speelvoorzieningen “op de hoek”, voor de oudere jeugd zijn dat sportvoorzieningen en ontmoetingsplekken in wijk en dorp. GBL stimuleert deelname aan activiteiten in verenigingsverband. 

Nu het rijk eindelijk structureel over de brug lijkt te komen met extra geld voor jeugdzorg is het tevens tijd om de balans op te maken. GBL wil weten hoeveel geld er daadwerkelijk nog nodig is voor jeugdzorg. Geld wat de afgelopen jaren vanuit de algemene middelen is toegevoegd aan de jeugdzorg, kan nu mogelijk terug en ingezet worden binnen andere domeinen, bijvoorbeeld voor het verbeteren van de woon,- werk en leefomgeving, efficiënter groenonderhoud of het niet verder verhogen van de gemeentelijke belastingen. De balans tussen “uitgaven sociaal domein – uitgaven fysiek domein” moet weer in evenwicht komen.

Neem contact op

Onze thema’s

Cultuur

Jeugd en onderwijs

Economie en toerisme

Zorg en welzijn

Werk en inkomen

Wonen

Bereikbaarheid

Dienstverlening en bedrijfsvoering

Politiek bestuur

Veiligheid, openbare orde en handhaving

Sport

Ruimtelijke ordening

Milieu en energie

Woon- en leefomgeving

Financiën

Wil je meer weten?