Dicht bij de burger houden

In een grote gemeente dreigt altijd een gevoel van besturen op (grote) afstand. Het alert zijn daarop is voor Gemeentebelangen Leeuwarden een eerste vereiste. Wat goed is voor de stad is niet per definitie goed voor een ander deel van de gemeente en andersom.

Al bij het vormgeven van beleid moet met die diversiteit rekening gehouden worden. Belangrijk daarbij is dat de mensen om wie het gaat en de mensen die het moeten doen bij de totstandkoming van het beleid betrokken worden. 

Daar waar de burger zelf beslissen kan, is de gemeente terughoudend. We willen meer ruimte maken voor eigen initiatieven van burgers, ondernemers en instellingen. Burgers tijdig bij de planvorming en uitvoering betrekken, zodat wanneer ze iets inbrengen, dit nog van invloed kan zijn op de beslissing. Inspraak mag geen formaliteit achteraf zijn. Indien een voldoende aantal burgers dat wenst, moet een raadgevend referendum gehouden kunnen worden. Zowel het college als de raad werken sober en doelmatig. 

‘We willen meer ruimte maken voor eigen initiatieven van burgers, ondernemers en instellingen’

De gemeente communiceert open en eerlijk en kent geen halve waarheden. Soms gaat de stofkam door regels, maar vaak komen er ondertussen weer veel regels bij. De gemeente moet niet het idee hebben dat ieder probleem met het opleggen van een regel opgelost is. De gemeentelijke organisatie moet in dienst staan van de inwoners. De nadruk bij beleid moet verschuiven van het schrijven van nota’s naar uitvoering (op basis van heldere en meetbare prestatieafspraken). 

Raadsleden van Gemeentebelangen Leeuwarden in de gemeenteraad van Leeuwarden werken los van ideologische dogma’s op constructief-kritische wijze aan wat goed is voor de inwoners van de gehele gemeente. 

De gemeente voert op democratische wijze het vastgestelde beleid van rijk en provincie uit. Voor landspolitiek is de gemeenteraad niet het platform.

In de gemeenteraad en in het College van Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden domineert al sinds tientallen jaren de PvdA de politiek en daarmee het gemeentelijk beleid. Het realiseren van grote projecten en het binnenhalen van subsidies lijkt doel te zijn geworden in plaats van middel. Zonder te beweren dat alles wat de laatste jaren is gebeurd verkeerd is geweest, zijn we van mening dat het anders kan en anders moet. We zijn uiteraard voor het benutten van kansen, maar het realiseren van grote projecten en verkrijgen van subsidies moet wel middel blijven en niet een doel op zich.  

Gemeentebelangen streeft naar een zo breed mogelijk college. Daarbij wordt geen enkele partij die onze uitgangspunten onderschrijft op voorhand uitgesloten. 

Ook als Gemeentebelangen Leeuwarden deelneemt aan het college blijven de raadsleden kritisch en open voor ideeën van niet-collegepartijen. 

Neem contact op

Onze thema’s

Cultuur

Jeugd en onderwijs

Economie en toerisme

Zorg en welzijn

Werk en inkomen

Wonen

Bereikbaarheid

Dienstverlening en bedrijfsvoering

Politiek bestuur

Veiligheid, openbare orde en handhaving

Sport

Ruimtelijke ordening

Milieu en energie

Woon- en leefomgeving

Financiën

Wil je meer weten?