Met sport gezondheidsproblemen en vereenzaming tegengaan

In deze tijd waarin het individualisme steeds meer toeneemt en we in een prestatie gerichte maatschappij leven, staat de (jonge) menselijke geest en lichaam soms zwaar onder druk. 

Sporten en bewegen kan gezondheidsproblemen en vereenzaming voorkomen. Toch vindt Gemeentebelangen Leeuwarden dat het beleven en deel uitmaken van teamsporten in sociale zin een nog groter goed is en zouden in het bijzonder meer jeugdigen daar deel van moeten uitmaken. Hier leert men spelenderwijs de medemens (meer) te waarderen, respecteren en accepteren. Het sociale leven wordt hierdoor anders beleefd, maakt buurten veiliger en zorgt voor betere prestaties op school. Sport in groepsverband is dus belangrijk, het stimuleert leren samenwerken en het onderkennen van normen en waarden. 

Gemeentebelangen Leeuwarden wil dat alle burgers van de gemeente de mogelijkheid hebben om te kunnen sporten. Er moeten voldoende gemeentelijke sportvoorzieningen van goede kwaliteit zijn, zowel in de stad als in de dorpen. Deelname aan sport moet ook betaalbaar zijn voor de burgers. Gemeentebelangen Leeuwarden geeft daarom prioriteit aan het verlagen van de huren voor sportaccommodaties. Gemeentebelangen Leeuwarden wil dat scholen, sportverenigingen, wijkteams en wijkverenigingen samenwerken om de jeugd zoveel mogelijk te laten bewegen. 

‘Alle burgers van de gemeente de mogelijkheid geven om te kunnen sporten’

Ook ouderen moeten de mogelijkheid hebben om aan sport deel te nemen. Gemeentebelangen Leeuwarden vindt dat de gemeente initiatieven moet ondersteunen die ouderen in beweging krijgen en houden. Deelname aan sport, passief en/of actief, is een bouwsteen voor het voorkomen van eenzaamheid.

Ieder dorp moet kunnen beschikken over een sportveld- of complex. Bestaande sportconcentratiegebieden moeten sterker worden gemaakt. Door slim te combineren kan beter gebruik worden gemaakt van sportgroen. Gemeentebelangen Leeuwarden stimuleert de samenwerking van clubs met als doel gezamenlijk en efficiënt gebruik van accommodaties (inclusief kantines en kleedruimtes). Het geld wat daarop wordt bespaard wil Gemeentebelangen Leeuwarden inzetten voor het (daar waar aanwezig) opheffen van achterstallig onderhoud van sportterreinen en het realiseren van nieuwe sportaccommodaties waaronder een openlucht zwembad in de gemeente Leeuwarden.

‘Ieder dorp moet kunnen beschikken over een sportveld- of complex’

Een stad met de allure en omvang van Leeuwarden verdient een openlucht zwembad. Gemeentebelangen Leeuwarden gaat daarom onderzoek laten doen naar de haalbaarheid van een openlucht zwembad aan de rand van de stad.

De gemeente legt niet op hoe verenigingen hun club moeten besturen, maar ondersteunt de verenigingen opdat deze zelf de voor hun juiste keuzes kunnen maken. 

Breedtesport legt de basis voor topsport. De gemeente faciliteert topsport en topsportevenementen. BVO Cambuur is belangrijk voor de gemeente Leeuwarden, zowel economisch als sportief en recreatief. Gemeentebelangen Leeuwarden heeft zich altijd positief opgesteld in het verplaatsen van het stadion. De gemeente verleent waar nodig medewerking en ondersteuning. Naast het betaalde voetbal ziet Gemeentebelangen Leeuwarden iedere sporter of sportclub als ’topsport’ wanneer deze uitkomt op het hoogste niveau in ons land. Dergelijke sporters en clubs zetten onze gemeente landelijk positief op de kaart en verdienen alle aandacht en ondersteuning om op dat niveau te kunnen blijven uitkomen. Dit mede in het kader van een voorbeeldfunctie voor de jeugd. De BV Sport moet daarbij een proactieve, faciliterende rol spelen. Gemeentebelangen Leeuwarden wil een Topsportfonds om ouders en verzorgers van (jonge) talenten financieel te ondersteunen.

Neem contact op

Onze thema’s

Cultuur

Jeugd en onderwijs

Economie en toerisme

Zorg en welzijn

Werk en inkomen

Wonen

Bereikbaarheid

Dienstverlening en bedrijfsvoering

Politiek bestuur

Veiligheid, openbare orde en handhaving

Sport

Ruimtelijke ordening

Milieu en energie

Woon- en leefomgeving

Financiën

Wil je meer weten?