Het creëren en in stand houden van werkgelegenheid

De huidige situatie op de arbeidsmarkt is van dien aard dat een ieder die wil en kan werken  een baan moet kunnen vinden met of zonder hulp van instanties. Het creëren en in stand houden van werkgelegenheid is en blijft prioriteit.

Gemeentebelangen Leeuwarden wil ook in de komende periode inzetten op het, daar waar nodig, zoveel mogelijk begeleiden van werkzoekenden naar betaald werk. Van werkzoekenden mag verwacht worden dat ze, indien ze dat kunnen, meewerken aan het vinden van werk. De gemeente treedt op als intermediair waar dat kan en vormt een “vangnet” waar dat nodig is. 

Het is van belang dat “aan het werk gaan”, ook al is dat gedeeltelijk, financieel lonend is. Gemeentebelangen Leeuwarden is in beginsel tegen het verplichten van bijstandsgerechtigden om onbetaalde arbeid te verrichten. Voor hen die buiten hun schuld niet in staat zijn om een afdoend inkomen te verwerven zorgt de gemeente voor een (aanvullend) inkomen. Gemeentebelangen Leeuwarden is van mening dat werkzoekenden die zichzelf door gedrag, kleding of versiering beperken in hun arbeidsmogelijkheden kunnen worden gekort op de uitkering. 

‘Het is van belang dat “aan het werk gaan”, ook al is dat gedeeltelijk, financieel lonend is’

Het minimabeleid moet ervoor zorgen dat iedereen kan deelnemen aan de samenleving. 

Helaas moeten we constateren dat er een duidelijke financiële tweedeling in de samenleving aan het ontstaan is waarbij de mensen met minimum loon, bijstandsniveau  of gepensioneerden met geen of een laag pensioen als eersten (bijna) niet rond kunnen komen. Tevens moet worden gewaakt voor een armoedeval bij gezinnen die boven de minimumloongrens zitten. Er is binnen het armoedebeleid speciale aandacht voor de situatie van kinderen en jongeren.

Neem contact op

Onze thema’s

Cultuur

Jeugd en onderwijs

Economie en toerisme

Zorg en welzijn

Werk en inkomen

Wonen

Bereikbaarheid

Dienstverlening en bedrijfsvoering

Politiek bestuur

Veiligheid, openbare orde en handhaving

Sport

Ruimtelijke ordening

Milieu en energie

Woon- en leefomgeving

Financiën

Wil je meer weten?