Op een realistische manier omgaan met duurzaamheid

Zoals elke partij heeft ook Gemeentebelangen Leeuwarden duurzaamheid hoog in het vaandel. Maar het moet wel realistisch blijven. Gemeentebelangen Leeuwarden is voorstander van alternatieve vormen van energievoorziening, maar de burger mag daarbij niet als proefkonijn worden gebruikt.

Genomen energiemaatregelen moeten niet als resultaat opleveren dat de burger duurder uit is dan voorheen en/of ’s winters het huis niet voldoende warm kan krijgen. Gemeentebelangen Leeuwarden steunt goede voorlichting aan burgers en ondernemers over duurzaamheid.

Gemeentebelangen Leeuwarden wil een bredere inzet van objectieve energiecoaches. Eventuele ambtelijke en beleidsmatige belemmeringen willen we daar waar mogelijk wegnemen of verminderen, maar we willen er tegelijkertijd voor zorgen dat één en ander in evenwicht met de omgeving en de maatschappij is. 

‘Wij zijn voorstander van alternatieve vormen van energievoorziening, maar de burger mag daarbij niet als proefkonijn worden gebruikt’

Gemeentebelangen Leeuwarden is geen voorstander van Diftar. De burger gaat, naast het basisbedrag, voor extra aanbiedingen in kilo’s betalen. In verband hiermee zou Gemeentebelangen Leeuwarden graag zien dat juist de toestroom (verkoop van vervuilend verpakkingsmateriaal) zal worden verminderd. De gemeente heeft als taak om de leveranciers hierop te wijzen. 

Verlaging van de kosten van afvalinzameling en verwerking komen ten gunste van de inwoners en ondernemers in de vorm van een verlaging van de afvalstoffenheffing. 

Afvoer van gebruikswater en hemelwater moet doelmatig zijn, waarbij onderhoud en vervanging van het riool bij voorkeur wordt gecombineerd met andere werkzaamheden. Er moet werk met werk worden gemaakt met als doel kostenverlaging en het minimaliseren van overlast. Er mag geen oneigenlijke toerekening van kosten ten laste van de rioolheffing plaatsvinden. 

Gemeentebelangen Leeuwarden is geen voorstander van windmolenparken in onze gemeente. Ze vervuilen het landschapsbeeld en de horizon.

Andere alternatieven voor duurzame energieopwekking, ontstaan door voortschrijdende technologische ontwikkelingen, hebben onze voorkeur. We denken hierbij aan doorontwikkeling en gebruik van waterstof, zonne-energie, windenergie (ook op zee), thermische warmtebronnen en/of combinaties daarvan. Het vergelijken van lokaal opgewekte duurzame energie met goede geïmporteerde duurzame energie (bijv. waterkracht) moet op reële basis (kosten en baten) plaatsvinden. Als Gemeentebelangen zijn we terughoudend met het aanleggen van grote zonneparken in (nu nog) onbebouwd gebied. We denken dat er in bebouwd gebied (met name op bedrijfsgebouwen) nog veel mogelijkheden zijn om zonnepanelen te plaatsen. Deze moeten eerst benut worden. We willen het open landschap zoveel mogelijk ontzien. 

Gemeentebelangen Leeuwarden is tegen (proef)boringen naar gas binnen onze gemeente. Eventuele schade en kosten die ontstaan door bodemdaling en bevingen moeten direct voor rekening van de vergunninghouder komen, als de gemeenteraad in meerderheid vergunning zou verlenen. 

Neem contact op

Onze thema’s

Cultuur

Jeugd en onderwijs

Economie en toerisme

Zorg en welzijn

Werk en inkomen

Wonen

Bereikbaarheid

Dienstverlening en bedrijfsvoering

Politiek bestuur

Veiligheid, openbare orde en handhaving

Sport

Ruimtelijke ordening

Milieu en energie

Woon- en leefomgeving

Financiën

Wil je meer weten?