Hoeveel moet er in bereikbaarheid worden geïnvesteerd?

Goede bereikbaarheid is voor de huidige economie en de werkgelegenheid van belang. Het kan het verschil bepalen van investering in of vertrek uit onze gemeente. Er is echter ook veel geld mee gemoeid. Steeds zal dus de vraag gesteld moeten worden, is het echt nodig, ook op langere termijn en wat is de meest doeltreffende oplossing wanneer je kijkt naar kosten en opbrengsten?

Het uitvoeren van grote projecten mag geen doel op zich zijn. Gemeentebelangen Leeuwarden pleit voor een onderzoek naar een derde ontsluitingsweg aan de oostzijde van de stad (Hemrik) met als doel de verkeersafwikkeling naar en van de stad te versnellen en de binnenring van de stad, zoals de Julianalaan, te ontlasten. Dit ook in het licht van de nieuw te bouwen wijken en de uitbreiding van bestaande nieuwe wijken aan de zuidzijde van de stad.

Bij de planning van bereikbaarheidsprojecten worden de belanghebbenden (bewoners en bedrijven) tijdig betrokken. Ook tijdens de uitvoering worden belanghebbenden voldoende geïnformeerd. Bij grote projecten is er één gemeentelijk aanspreekpunt en worden klachten en schadeclaims serieus en tijdig opgepakt. 

Om bij de uitvoering van infrastructurele werken overlast te beperken moet de uitvoeringstermijn zo kort mogelijk worden gehouden. De afstemming tussen de verschillende infrastructurele werken is een belangrijk punt van aandacht. Niet alles moet tegelijkertijd op de schop. Daarnaast is het vanuit efficiëntie en kostenbeheersing gewenst  om activiteiten uit verschillende disciplines gelijktijdig uit te voeren.

Overlast door het openen van bruggen voor de pleziervaart in de spitsuren moet tot een minimum beperkt blijven.

‘De stad beter toegankelijk maken voor mindervaliden’

Gemeentebelangen Leeuwarden blijft voorstander van projecten ter stimulering van het openbaar vervoer. De gemeente streeft ernaar om de frequentie van de verbindingen van het openbaar vervoer in de stad en naar en van de dorpen in stand te houden. 

Gemeentebelangen Leeuwarden wil de stad beter toegankelijk maken voor minder validen. Zoals volledige toegankelijkheid bij openbare gebouwen, goed onderhouden bestrating en het tijdig maaien van gevaarlijke  verkeerspunten zodat rolstoelen en/of scootmobielen goed uitzicht hebben. Tevens wil Gemeentebelangen Leeuwarden weer openbare toiletten in de binnenstad plaatsen.

In de gemeente Leeuwarden moet iedereen gastvrij kunnen parkeren: de auto is geen melkkoe maar een vervoermiddel. De tarieven moeten het parkeergedrag reguleren en het winkel- en uitgaansbezoek faciliteren. Gemeentebelangen Leeuwarden blijft zich sterk maken voor een aangepast parkeertarief in de daluren (het zgn. “vroege vogel parkeren”). Bij het parkeren in de wijken en dorpen blijft het uitgangspunt voor Gemeentebelangen Leeuwarden dat bewoners in eigen wijk en dorp gratis kunnen parkeren. Daar waar parkeeroverlast wordt ervaren van niet-bewoners, wordt in overleg met de bewoners bekeken of blauwe zones een oplossing kunnen bieden. De binnenstad wordt niet verder autoluw gemaakt.

Naast goede wegverbindingen zijn goede en veilige fietsverbindingen in de stad en met de dorpen van groot belang. Dit mede in het kader van de uitbreidingsplannen in bestaande woonwijken en in de nog te starten nieuwbouwplannen. Hierdoor zal de verkeersintensiteit van en naar het centrum nl. substantieel toenemen. Gemeentebelangen Leeuwarden maakt zich sterk voor verbeteringen waar dat nodig is. De gemeente moet voor voldoende en goede fietsparkeervoorzieningen zorgdragen. Gemeentebelangen Leeuwarden is voorstander van snelfietspaden, echter op voorwaarde dat dit niet ten koste gaat van de veiligheid en het als doel heeft het verbeteren van de verkeersdoorstroming. Door de aanleg van de fietssnelwegen moet de (elektrische) fiets een sneller alternatief vormen voor de auto, al dan niet in combinatie met het openbaar vervoer. 

‘Veilige fietsverbindingen in de stad en met de dorpen zijn van groot belang’ 

Wegen moeten zo aangelegd worden dat de opgelegde maximumsnelheid logisch en acceptabel is zonder dat dit ten koste gaat van de veiligheid. Daar waar het veilig en verantwoord is, wordt de maximumsnelheid tijdsafhankelijk gemaakt. Verkeerslichten moeten goed op elkaar worden afgestemd door bijvoorbeeld een groene golf. Dit is ook beter voor de luchtkwaliteit. Het is niet gewenst en niet verstandig om verkeersremmende maatregelen te plannen daar waar dat niet absoluut noodzakelijk is voor de verkeersveiligheid. 

De centra van de kerndorpen Grou en Stiens moeten gemakkelijk bereikbaar zijn. Onveilige knelpunten, ook in de dorpen, moeten worden aangepakt. Hierbij wordt ook gedacht aan de plaats van landbouwverkeer op de weg. Met name in Grou, als watersportcentrum, is het volgens Gemeentebelangen Leeuwarden gewenst om de parkeermogelijkheden te behouden en uit te breiden.

Neem contact op

Onze thema’s

Cultuur

Jeugd en onderwijs

Economie en toerisme

Zorg en welzijn

Werk en inkomen

Wonen

Bereikbaarheid

Dienstverlening en bedrijfsvoering

Politiek bestuur

Veiligheid, openbare orde en handhaving

Sport

Ruimtelijke ordening

Milieu en energie

Woon- en leefomgeving

Financiën

Wil je meer weten?