Het recht op goede zorg

Iedereen die zorghulp nodig heeft en daarin niet zelf kan voorzien, heeft recht op hulp van de samenleving. Snel, op maat en dicht bij de burgers in wijken en dorpen. Bureaucratie moet worden uitgebannen. Ook persoonlijke aandacht is een zorgrecht.

Met zorgaanbieders worden contracten gesloten die goede zorg en aandacht mogelijk maken. Bij het selecteren van aanbieders van zorg wordt niet uitsluitend gekeken naar de prijs, maar ook naar de kwaliteit van de dienstverlening en naar de arbeidsvoorwaarden. Contractueel moeten (financiële) prikkels echter wel uitgebannen worden. Zorg mag voor zorgaanbieders geen verdienmodel worden. De beste zorg moet bovenaan staan en niet het behalen van zoveel mogelijk winst. 

De sociaal werkers moeten meer in de wijken en dorpen zichtbaar zijn, snel kunnen beslissen en moeten minder met administratieve rompslomp bezig zijn. 

‘Gemeentebelangen Leeuwarden wil een gelijke behandeling voor iedereen in de WMO’

Het zijn van dakloze, drugs- of drankverslaafde is niet iets wat zondermeer maar geaccepteerd en gefaciliteerd moet worden. Deze groep moet teruggebracht worden in het normale maatschappelijke leven. Dit zowel in het belang van de persoon maar ook in het belang van de samenleving. Zo nodig kan gedwongen behandeling noodzakelijk zijn.  

Gemeentebelangen Leeuwarden wil een gelijke behandeling voor iedereen in de WMO. Mindervaliden krijgen tijdig passende hulpmiddelen die nodig zijn om deel te kunnen nemen aan de maatschappij. Het WMO-vervoer moet klantvriendelijker worden gemaakt. Gemeentebelangen Leeuwarden wil onnodige verspilling in de zorg tegengaan. Hulpmiddelen dienen effectiever ingezet te worden. Het vermoeden van misstanden in de zorg (mishandeling, fraude, diefstal, etc.) moet gemakkelijk en discreet gemeld kunnen worden. Bij het beleid moet rekening worden gehouden met de draagkracht en belastbaarheid van de mantelzorgers. Mantelzorgers moeten een beroep kunnen doen op ondersteuning en respijtzorg. 

Gemeentebelangen Leeuwarden vindt dat ouderen naar eigen inzicht en wensen hun leven zo lang mogelijk zelfstandig moeten kunnen inrichten. Veiligheid, goede bereikbaarheid en toegankelijkheid van voorzieningen, goed openbaar vervoer en zorg op maat zijn daarom onontbeerlijk. De gemeente stimuleert het zgn. levensbestendig bouwen. Ouderen die zelfstandig willen blijven wonen, moeten dat blijven kunnen doen, ook in de dorpen. Gemeentebelangen Leeuwarden vindt dat ouderen ook zelf vrijwillig moeten kunnen kiezen voor het wonen in een seniorencomplex (met of zonder zorg) en niet alleen wanneer dat medisch noodzakelijk is. Bij scheiding van wonen en zorg blijft de diversiteit en de betaalbaarheid van voorzieningen in verzorgings- en verpleegtehuizen gewaarborgd. 

Als het aan Gemeentebelangen Leeuwarden ligt, komt er een speciale ouderenambtenaar die speciaal voor het ouderenbeleid wordt aangesteld en als gemeentelijk contactpersoon voor ouderen kan functioneren. In een tijd van toenemende digitalisering, wat ouderen niet altijd meer bij kunnen benen, kan een vaste beleidsambtenaar speciaal voor ouderen van toegevoegde waarde zijn. 

Helaas zijn er te veel mensen (en met name ouderen) die ongewild eenzaam zijn. Het covidvirus heeft deze eenzaamheidgevoelens nog eens extra versterkt. Gemeentebelangen Leeuwarden vindt het belangrijk dat deze mensen (weer) mee kunnen doen aan het maatschappelijke leven. Wijk- en dorpscentra en de nieuwe buurt- en dorpskamers kunnen en moeten een trefpunt zijn, of worden, waar mensen elkaar ontmoeten en waar deelgenomen kan worden aan actieve en passieve activiteiten. De gemeente moet de wijkbesturen/dorpsbelangen die zich inzetten om de ongewilde eenzaamheid te doorbreken met raad en daad ondersteunen en faciliteren.

Het beleid rond het al dan niet toelaten van asielzoekenden en de hoeveelheid daarvan wordt in ons land door de rijksoverheid bepaald. De gemeente neemt daarin haar aandeel, maar loopt hierbij niet voorop. Opvang gebeurt in kleinschalige opvangcentra.

Van statushouders mag worden verwacht dat ze deel willen gaan uitmaken van onze samenleving. Deelname aan die samenleving en kennis/gebruik van de Nederlandse taal is gewenst en wordt gestimuleerd als het aan Gemeentebelangen Leeuwarden ligt. Vroegtijdig investeren voorkomt dat nieuwe achterstandsgroepen ontstaan. 

Neem contact op

Onze thema’s

Cultuur

Jeugd en onderwijs

Economie en toerisme

Zorg en welzijn

Werk en inkomen

Wonen

Bereikbaarheid

Dienstverlening en bedrijfsvoering

Politiek bestuur

Veiligheid, openbare orde en handhaving

Sport

Ruimtelijke ordening

Milieu en energie

Woon- en leefomgeving

Financiën

Wil je meer weten?