Milieu en energie

Zoals elke partij heeft ook GBL duurzaamheid hoog in het vaandel. Maar het moet wel realistisch blijven. Investeringen en opbrengsten moeten in evenwicht blijven en structurele subsidies moeten worden voorkomen, dan wel moeten worden afgebouwd. GBL steunt goede voorlichting aan burgers en ondernemers over duurzaamheid. Eventuele ambtelijke en beleidsmatige belemmeringen willen we wegnemen, maar we willen er tegelijkertijd voor zorgen, dat één en ander in evenwicht met de omgeving en de maatschappij is.

GBL wil dat het afvalstoffenbeleid zich richt op een vermindering van de hoeveelheid afval en op een doelmatige en doeltreffende verwijdering van de resterende afvalstroom. Dit tegen zo laag mogelijke kosten. Experimenten prima, maar alleen bij voldoende draagvlak. Het aantal verschillende containers voor huishoudens willen we niet vergroten. Goede eigen initiatieven van (groepen van) inwoners en/of ondernemers moeten ruimte en ondersteuning krijgen. Verlaging van de kosten van afvalinzameling en verwerking komen ten gunste van de inwoners en ondernemers in de vorm van een verlaging van de afvalstoffenheffing. Afvoer van gebruikswater en hemelwater moet doelmatig zijn, waarbij onderhoud en vervanging van het riool bij voorkeur wordt gecombineerd met andere werkzaamheden. Er moet werk met werk worden gemaakt met als doel kostenverlaging en het minimaliseren van overlast. Er mag geen oneigenlijke toerekening van kosten ten laste van de rioolheffing plaatsvinden.

GBL is geen voorstander van windmolenparken in onze gemeente. Ze vervuilen het landschapsbeeld en de horizon. Andere alternatieven voor duurzame energieopwekking, ontstaan door voortschrijdende technologische ontwikkelingen, hebben onze voorkeur. We denken hierbij aan doorontwikkeling, gebruik van waterstof, zonne-energie, warmtebronnen en/of combinaties daarvan. Het vergelijken van lokaal opgewekte duurzame energie met goede geïmporteerde duurzame energie moet op reële basis (kosten en baten) plaatsvinden. Als Gemeentebelangen zijn we terughoudend met het aanleggen van grote zonneparken in (nu nog) onbebouwd gebied. We denken dat er in bebouwd gebied (met name op gebouwen) nog veel mogelijkheden zijn om zonnepanelen te plaatsen. Deze moeten eerst benut worden. We willen het open landschap zoveel mogelijk ontzien. GBL is tegen (proef)boringen naar gas binnen onze gemeente. Eventuele schade en kosten die ontstaan door bodemdaling en bevingen moeten direct voor rekening van de vergunninghouder komen, als de gemeenteraad in meerderheid vergunning zou verlenen.