Ruimtelijke ordening

De nieuwe Omgevingswet zal de burger dichter bij het ruimtelijk beleid brengen. Voor GBL is uitgangspunt een verdeling van functies die past bij de historie, zorgt voor een goede verdeling tussen stad, centrumplaatsen en overige dorpen, waarbij aangenaam werken, wonen en verblijven wordt gewaarborgd. Ruimte is een schaars goed. We willen zuinig omgaan met de groene zones in de bewoonde gebieden. GBL hecht grote waarde aan het landschap rondom de stad Leeuwarden. GBL is tegenstander van plaatsing van zowel windmolens als zonneparken, daar waar ze het landschap ontsieren. Lichtvervuiling wordt tegengegaan. GBL wil zeer terughoudend zijn met nieuwe woongebieden en industrieterreinen. De bestaande woon- en industriegebieden moeten eerst op peil worden gebracht en gehouden, waarbij lege plekken weer worden ingevuld en waarbij gevaarlijke bedrijvigheid uit de woonomgeving wordt gehaald. Er wordt bij de planning van woningbouw direct rekening gehouden met voldoende speel- en ontmoetingsmogelijkheden voor jong en oud. Bij veranderingen van bestemmingsplannen/omgevingsplannen wordt rekening gehouden met de schade die anderen bij die verandering mogelijk oplopen. Gronden, in bezit van de gemeente en op korte termijn niet ontwikkelbaar, krijgen (tijdelijk) een bestemming voor volkstuinen, bosbouw, energieopwekking, etc. voor zover dit mogelijk is via de Omgevingswet en op voldoende steun kan rekenen van de omgeving. Het Halbertsma terrein in Grou verdient, gezien de bijzondere ligging, zo spoedig mogelijk een bestemming die past bij het dorp.