Verkiezingsprograma 2022-2026 

Voor de inwoners van de gemeente Leeuwarden 

Gemeentebelangen Leeuwarden (GBL) is een onafhankelijke, lokale partij waarbij mensen vanuit diverse achtergronden en levensovertuigingen met elkaar samen werken. 

Met u als burger willen we op constructieve wijze keuzes maken die in het belang zijn van de inwoners van de gehele gemeente Leeuwarden (stad en dorpen). Het gaat immers om de gemeente waarin we zelf ook wonen. 

We doen dat al vele jaren actief, kritisch, betrokken en los van ideologische dogma’s. 

Onze uitgangspunten zijn

 • Gelijkwaardigheid van alle mensen  Het mogen zijn wie je bent. 
 • Het recht om je mening te uiten. Afzien van geweld of oproepen tot geweld tegen een ander. 
 • Iedereen moet zich vrij en veilig kunnen voelen, zowel uit als thuis. Bestrijding van criminaliteit, huiselijk geweld en het tegengaan van radicalisering hebben daarom  hoge prioriteit. 
 • Iedereen moet met anderen kunnen communiceren. In het openbare domein zijn de rijkstalen de leidende talen.
 • Iedereen heeft een eigen verantwoordelijkheid en kan daarop aangesproken worden. Iedereen heeft de mogelijkheid mee te praten, mee te denken, voorstellen te doen, vragen te stellen en recht op een tijdige reactie van de gemeente. De gemeente geeft eerlijke, volledige en feitelijke informatie. 
 • Iedere inwoner van de gemeente die hulp nodig heeft, waarvoor dan ook moet die kunnen krijgen. Bij hulp hoort ook aandacht. 
 • Van iedereen, die door te werken zelf in zijn inkomen kan voorzien, wordt verwacht daar invulling aan te geven. Wie door omstandigheden (al dan niet tijdelijk) geen werk heeft, kan rekenen op een gepast inkomen. 
 • Als inwoners van de gemeente Leeuwarden hebben we de taak om de gemeente schoon te houden. Uit oogpunt van het milieu gaan we zuinig om met grondstoffen en energie. Vervuilers en vernielers worden daarop aangesproken en aangepakt. 
 • Iedereen heeft de plicht zich te gedragen als een goede wijk-, dorp- of buurtbewoner. 
 • Iedereen heeft recht op deelname aan de samenleving. De openbare ruimte en openbare gebouwen zijn voor een ieder veilig en goed toegankelijk. 
 • Iedereen moet zich aan vastgestelde regels houden, dus ook de gemeente. 
 • Een burger mag verwachten dat de gemeente efficiënt en effectief werkt, de kosten en baten goed afweegt en de lasten laag houdt. 

 

Thema’s

1. Cultuur 

Leeuwarden is de hoofdstad van Fryslân met zijn eigen taal, dialect en cultuur. In de dorpen leeft de sterke Friese plattelandscultuur met veelvuldig gebruik van de Friese taal.

It Nederlânsk wurdt yn de gemeente Ljouwert hieltiten mear de dominante taal. It Liwwadders en it Frysk hawwe net allinnich in maatskiplike funksje, mar foarmje ek in wichtich kultuerbesit. 

Als het aan GBL ligt, komt er in de gehele gemeente een jaarlijkse Week van de Friese cultuur. In deze week wordt de Friese taal, specialiteiten, gewoontes, sporten, etc. gepromoot. Lokale ondernemers spelen hierin een belangrijke rol. De gemeente faciliteert deze week en promoot dit in de landelijke media. GBL verwacht dat zo’n week veel bezoekers zal kunnen trekken en dus een positief effect zal hebben op de lokale economie en naamsbekendheid van de gemeente Leeuwarden. Tevens zien we dit als een uitvloeisel van Culturele Hoofdstad 2018. We zien dit als een gezamenlijk initiatief van de gemeente Leeuwarden en de lokale ondernemers.

In de stad, maar ook daarbuiten, wordt naast het Fries door veel mensen Liwwadders gesproken. Naast de nota Fries taalbeleid komt er daarom als het aan GBL ligt ook een nota Liwwadder taalbeleid ten behoeve van het stimuleren, uiten en bewaren van het Liwwadders. Naast de week van de Friese cultuur wil GBL daarom ook een jaarlijkse  Liwwadderweek organiseren, ook weer als een gezamenlijk initiatief van de gemeente Leeuwarden en de lokale ondernemers.

De Harmonie en de centrale bibliotheek hebben een regionale functie en moeten die functie goed kunnen blijven vervullen. Maar ook de bibliotheken in Grou en Stiens moeten blijven bestaan. Bibliotheken bieden immers iedereen een vrije toegang tot kennis en informatie. 

Zodra de greep van het covidvirus op de maatschappij vermindert, zal het aantal festivals in de open lucht vermoedelijk weer toenemen. Dat is op zich een goede ontwikkeling. Maar om hiervoor draagvlak te houden, moeten er strengere regels komen om overlast voor anderen te voorkomen. Gemeentebelangen wil daarom dat festivals op zondag t/m donderdag (dagen waarop een werkdag volgt) om 23.00 uur en op vrijdag en zaterdag om 24.00 uur het geluidsniveau terugbrengen naar achtergrondniveau. Schade als gevolg van festivals wordt verhaald op de organisator(en). Uitgangspunt bij het organiseren en faciliteren van festivals is het belang van bezoekers en omwonenden, niet het commercieel belang van organisatoren. 

De legacy van Culturele Hoofdstad 2018 moet behouden blijven. Van de rijke provincie Fryslân mag worden verlangd dat ze financieel bijdraagt aan belangrijke voorzieningen en evenementen. Niet alleen als het gaat om evenementen in “ús Haadstêd”, maar ook in de kerndorpen Grou en Stiens en elders op het platteland. 

Amateur kunst- en sportbeoefening zijn belangrijk voor het individu en de samenleving. Deelname hieraan moet, ook financieel, voor iedereen mogelijk zijn. De gemeente geeft structurele aandacht en steun aan amateurverenigingen (sport, muziek, zang, toneel, etc.) om de continuïteit waar mogelijk te waarborgen. Structurele activiteiten mogen (daarom) rekenen op structurele subsidies. Daarnaast is betaald voetbal een belangrijke vorm van (passieve) recreatie. Een betaald voetbalorganisatie (Cambuur) past bij de omvang en allure van een gemeente als Leeuwarden en wordt zo veel mogelijk gefaciliteerd. Uitgangspunt is dat Cambuur zichzelf (financieel) in stand houdt. Gemeentebelangen staat achter de bouw van het nieuwe stadion.

De huidige culturele centra vullen elkaar goed aan maar het aantal heeft zijn maximum bereikt. GBL is voorstander van een vergaande samenwerking tussen de Harmonie en Neushoorn.

Er moet minder geïnvesteerd worden in stenen (gebouwen) en méér in activiteiten. De huidige dorpshuizen, wijkcentra, buurtkamers en multifunctionele centra blijven gehandhaafd. 

GBL wenst monumenten in de stad en in de dorpen te behouden en meer herkenbaar te maken waar dat nodig is. Er moet ruimte en ondersteuning worden verleend aan restauratie. Voor alle dorpen is er actueel monumentenbeleid en een monumentenlijst. 

Het buitengebied met daarin een groot aantal van de 36 Leeuwarder dorpen verdient een subtiele benadering met betrekking tot bouw- en verbouwactiviteiten (passend in het beeld). Dit gezien hun vaak kwetsbare, maar prachtige dorpskernen en hun cultuurrijke verleden, mede vertegenwoordigd door vaak eeuwenoude kerken en andere culturele bezienswaardigheden. Dit onder de noemer “wie zijn verleden niet kent en bewaard gunt zichzelf geen toekomst”.

De Friese sporten, zoals het skûtsjesilen, fierljeppen en keatsen, behoren tot ons cultureel erfgoed. De uitoefening van deze sporten, in verenigingsverband of in de vorm van evenementen (zoals het Skûtsjesilen in Grou en de Stienser Keatsdagen in Stiens), krijgen blijvend ruimte en ondersteuning. 

2. Jeugd en onderwijs 

Er is een grote diversiteit aan scholen in de gemeente. GBL vindt dat ouders in beginsel de vrijheid moeten hebben om zelf te kiezen naar welke school ze hun kinderen sturen. In de gemeente moeten scholen goed gespreid worden zodat leerlingen de school binnen een acceptabele reistijd kunnen bereiken. Dat vereist ook aandacht voor de kleine scholen in de dorpen. De gemeente zorgt ervoor dat scholen voor basis- en voortgezet  onderwijs veilig bereikbaar zijn per fiets en te voet. Bij de spreiding van scholen voor basisonderwijs wordt rekening gehouden met het belang van de leefbaarheid in de dorpen. 

Op school, maar ook buiten school, moeten jongeren begeleid worden bij het maken van keuzes die goed zijn voor henzelf, maar ook voor de rest van de samenleving. Gedragsproblemen moeten worden voorkomen. Door preventie en goede begeleiding kan voorkomen worden dat problemen verergeren en er intensieve hulp nodig is. Jongerenwerk op school wordt voortgezet. De gemeente stimuleert samen met lokale partners dat kinderen gezonder eten en meer bewegen. De gemeente stimuleert alle scholen om zwem- en verkeersles te geven. Speciale aandacht is er voor kinderen die van huis uit geen ‘zwem- en fietscultuur’ meekrijgen.  

Er wordt op wijk- en dorpsniveau gezorgd voor betaalbare, plezierige en zinvolle vormen van vrijetijdsbesteding. Voor de allerkleinsten zijn dat speelvoorzieningen “op de hoek”, voor de oudere jeugd zijn dat sportvoorzieningen en ontmoetingsplekken in wijk en dorp. GBL stimuleert deelname aan activiteiten in verenigingsverband. 

Nu het rijk eindelijk structureel over de brug lijkt te komen met extra geld voor jeugdzorg is het tevens tijd om de balans op te maken. GBL wil weten hoeveel geld er daadwerkelijk nog nodig is voor jeugdzorg. Geld wat de afgelopen jaren vanuit de algemene middelen is toegevoegd aan de jeugdzorg, kan nu mogelijk terug en ingezet worden binnen andere domeinen, bijvoorbeeld voor het verbeteren van de woon,- werk en leefomgeving, efficiënter groenonderhoud of het niet verder verhogen van de gemeentelijke belastingen. De balans tussen “uitgaven sociaal domein – uitgaven fysiek domein” moet weer in evenwicht komen.

3. Economie en toerisme 

Werk is, naast het verkrijgen van inkomen, een belangrijk middel om je betrokken te voelen bij de samenleving en daar een bijdrage aan te leveren. 

Werkgelegenheid en het behouden en creëren van banen heeft prioriteit. 

Verbeteren van de bereikbaarheid, parkeermogelijkheden, concurrerende grondprijzen en het beperken van de lastendruk zijn de belangrijkste gemeentelijke instrumenten, zowel voor grotere bedrijven als voor het midden- en kleinbedrijf. Met name de beide laatste groepen moeten we koesteren, zowel in de stad als op het platteland.

Eén fullservice, gastvrij ondernemersloket voor hulp en stroomlijning van overheidsdiensten richting het bedrijfsleven is daarbij essentieel. GBL vindt dat het gemeentebestuur zich sterk moet maken  om Leeuwarden op de kaart te zetten als een place to be. Onze gemeente moet kleinschalige, startende ondernemers die op wetenschappelijke basis ideeën hebben over nieuwe technologieën en uitvoeringsideeën blijvend faciliteren. 

De industrieterreinen moeten aangepast en ingericht zijn naar de eisen van de huidige tijd.

Onder aanvoering van een ander koopgedrag via internet door de consument is er afgelopen jaren een ontsierende leegstand en enige verpaupering ontstaan. We vinden dat de gemeente startende ondernemers blijvend moet aanmoedigen en faciliteren om de leegstand te verminderen en de diversiteit te vergroten.

Centralisatie binnen de historische binnenstad Is hierbij speerpunt. Aanlooproutes naar dit kernwinkelgebied moeten verbeterd worden. De binnenstad blijft, naast een “place to be”, ook nadrukkelijk een “place to buy”. GBL vindt dat de binnenstad niet verder autoluw gemaakt moet worden. Een aantrekkelijk en gevarieerd winkelaanbod in een hoogwaardig verblijfsgebied wordt ondersteund door gematigde parkeertarieven, aantrekkelijke bezienswaardigheden (met goede bewegwijzering), aansprekende musea en evenementen.

Ook in de dorpen en wijken moeten we blijven zorgen dat de winkelstand op goed niveau blijft. Buiten Leeuwarden geldt dat met name voor de kerndorpen Grou en Stiens. We willen bruisende centra met kwaliteit en vernieuwende concepten, maar zijn tegelijkertijd uiterst kritisch t.a.v. de toenemende omvorming van winkels naar horeca. Er moet een goede mix blijven bestaan, gebaseerd op een goed samenspel tussen vraag en aanbod. 

Prioriteit voor deze centra blijft het geven van vertrouwen aan de vele vrijwilligers uit de winkeliersverenigingen. GBL blijft zich inzetten voor beleid dat de wensen en goede ideeën van de winkeliers- en bedrijfsverenigingen steunt. In dat kader steunt de gemeente de uitwerking van “cultuurdorp Grou” en nodigt andere dorpen uit zelf met een visie te komen op de ontwikkeling van hun dorp. 

Het vervangen en weer beweegbaar maken van de huidige (betonnen) Prins Hendrik brug door een historisch meer verantwoorde brug zou mooi zijn, maar wordt in deze periode alleen uitgevoerd indien andere partijen (EU, rijk, provincie, etc.) fors bijdragen en de dan resterende gemeentelijke bijdrage niet leidt tot lastenverhogingen of bezuinigen elders. 

Leeuwarden, Grou, Stiens, de overige dorpen en het buitengebied bieden al veel op het gebied van recreatie en toerisme. Met steun van de gemeente en de inzet van bewoners, bedrijven en vrijwilligers moet doorlopend gewerkt worden aan uitbreiding, zo mogelijk in samenwerking met buurgemeenten. Zo is Grou al de centrale trekker voor de toeristische watersport, met mooie vaar- en fietsroutes, waaronder de sloepenroute via Wirdum en Eagum. GBL is, uit nostalgische, maar ook uit gastvrijheidsoverwegingen voorstander van het behoud van de brugwachters in Warten en Wergea.

De prachtige vaar- en fietsroutes tussen schilderachtige dorpen op het platteland verdienen aandacht en vormen samen met alle andere mogelijkheden in de gemeente Leeuwarden één grote toeristische trekpleister. 

GBL is voorstander van het verbreden van het fietspad langs de Zwette in gezamenlijkheid met andere gemeenten. Dit is belangrijk voor de recreatie en de daarmee samenhangende veiligheid.

 Ook in andere dorpen, zoals Reduzum, worden de mogelijkheden voor recreatie en toerisme bevorderd.

De mooie fietsroutes langs de Dokkumer Ee moeten worden verbreed voor de veiligheid.  Wat betreft het watertoerisme is er nog veel winst te behalen. Een mooie en kortere vaarverbinding met de dorpen ten noorden van Stiens en het doortrekken van De Kletsefeart via de Wurge tot aan de Feinsumerfeart moet mogelijk gemaakt worden. Een nieuwe, aantrekkelijke vaarroute met een goede bebording door/langs Stiens richting  het Bildt en Dokkum stimuleert een vaarroute via Stiens. Voor de recreatie is een totaalpakket van goed en slecht weer faciliteiten essentieel. 

In Grou moet de nieuwe pont tussen de camping en het centrum van het dorp een vaste waarde blijven en moet de havenmeester actief blijven als gastheer. 

De organisatie van de Liwwadderdag van het SKS Skûtsjesilen behoort wat GBL betreft thuis op het Grouster Pikmar/Wijde-Ee. Dat is goed voor de lokale economie en het toerisme.

De agrarische sector, gelegen op het mooie platteland van onze gemeente, is van direct belang voor onze leefomgeving. Ze is onmisbaar voor het in stand houden en beheren van het prachtige (rustige) buitengebied. Als samenleving worden we de laatste tijd geconfronteerd met de uitstoot van broeikasgassen en de gevolgen hiervan. GBL vindt dat de agrarische ondernemers hiervan niet de dupe mogen worden. We vinden dat ze hun bedrijfsactiviteiten moeten kunnen aanvullen met neveninkomsten uit bijv. recreatie, (zorg)toerisme en andere aan hun bedrijf gerelateerde zaken. Dit om de ondernemingen op een bredere basis gezond en toekomstbestendig te houden. De agrarische sector op het Friese platteland is van oudsher van substantieel economisch belang, bijvoorbeeld de verwerking van zuivelproducten, export en de toeleveringsindustrie.

4. Zorg en Welzijn 

Iedereen die zorghulp nodig heeft en daarin niet zelf kan voorzien, heeft recht op hulp van de samenleving. Snel, op maat en dicht bij de burgers in wijken en dorpen. Bureaucratie moet worden uitgebannen. Ook persoonlijke aandacht is een zorgrecht. Met zorgaanbieders worden contracten gesloten die goede zorg en aandacht mogelijk maken. Bij het selecteren van aanbieders van zorg wordt niet uitsluitend gekeken naar de prijs, maar ook naar de kwaliteit van de dienstverlening en naar de arbeidsvoorwaarden. Contractueel moeten (financiële) prikkels echter wel uitgebannen worden. Zorg mag voor zorgaanbieders geen verdienmodel worden. De beste zorg moet bovenaan staan en niet het behalen van zoveel mogelijk winst. 

De sociaal werkers moeten meer in de wijken en dorpen zichtbaar zijn, snel kunnen beslissen en moeten minder met administratieve rompslomp bezig zijn. 

Het zijn van dakloze, drugs- of drankverslaafde is niet iets wat zondermeer maar geaccepteerd en gefaciliteerd moet worden. Deze groep moet teruggebracht worden in het normale maatschappelijke leven. Dit zowel in het belang van de persoon maar ook in het belang van de samenleving. Zo nodig kan gedwongen behandeling noodzakelijk zijn.  

GBL wil een gelijke behandeling voor iedereen in de WMO. Mindervaliden krijgen tijdig passende hulpmiddelen die nodig zijn om deel te kunnen nemen aan de maatschappij. Het WMO-vervoer moet klantvriendelijker worden gemaakt. GBL wil onnodige verspilling in de zorg tegengaan. Hulpmiddelen dienen effectiever ingezet te worden. Het vermoeden van misstanden in de zorg (mishandeling, fraude, diefstal, etc.) moet gemakkelijk en discreet gemeld kunnen worden. Bij het beleid moet rekening worden gehouden met de draagkracht en belastbaarheid van de mantelzorgers. Mantelzorgers moeten een beroep kunnen doen op ondersteuning en respijtzorg. 

GBL vindt dat ouderen naar eigen inzicht en wensen hun leven zo lang mogelijk zelfstandig moeten kunnen inrichten. Veiligheid, goede bereikbaarheid en toegankelijkheid van voorzieningen, goed openbaar vervoer en zorg op maat zijn daarom onontbeerlijk. De gemeente stimuleert het zgn. levensbestendig bouwen. Ouderen die zelfstandig willen blijven wonen, moeten dat blijven kunnen doen, ook in de dorpen. GBL vindt dat ouderen ook zelf vrijwillig moeten kunnen kiezen voor het wonen in een seniorencomplex (met of zonder zorg) en niet alleen wanneer dat medisch noodzakelijk is. Bij scheiding van wonen en zorg blijft de diversiteit en de betaalbaarheid van voorzieningen in verzorgings- en verpleegtehuizen gewaarborgd. 

Als het aan GBL ligt, komt er een speciale ouderenambtenaar die speciaal voor het ouderenbeleid wordt aangesteld en als gemeentelijk contactpersoon voor ouderen kan functioneren. In een tijd van toenemende digitalisering, wat ouderen niet altijd meer bij kunnen benen, kan een vaste beleidsambtenaar speciaal voor ouderen van toegevoegde waarde zijn. 

Helaas zijn er te veel mensen (en met name ouderen) die ongewild eenzaam zijn. Het covidvirus heeft deze eenzaamheidgevoelens nog eens extra versterkt. GBL vindt het belangrijk dat deze mensen (weer) mee kunnen doen aan het maatschappelijke leven. Wijk- en dorpscentra en de nieuwe buurt- en dorpskamers kunnen en moeten een trefpunt zijn, of worden, waar mensen elkaar ontmoeten en waar deelgenomen kan worden aan actieve en passieve activiteiten. De gemeente moet de wijkbesturen/dorpsbelangen die zich inzetten om de ongewilde eenzaamheid te doorbreken met raad en daad ondersteunen en faciliteren.

Het beleid rond het al dan niet toelaten van asielzoekenden en de hoeveelheid daarvan wordt in ons land door de rijksoverheid bepaald. De gemeente neemt daarin haar aandeel, maar loopt hierbij niet voorop. Opvang gebeurt in kleinschalige opvangcentra.

Van statushouders mag worden verwacht dat ze deel willen gaan uitmaken van onze samenleving. Deelname aan die samenleving en kennis/gebruik van de Nederlandse taal is gewenst en wordt gestimuleerd als het aan GBL ligt. Vroegtijdig investeren voorkomt dat nieuwe achterstandsgroepen ontstaan. 

5. Werk en Inkomen 

De huidige situatie op de arbeidsmarkt is van dien aard dat een ieder die wil en kan werken  een baan moet kunnen vinden met of zonder hulp van instanties. Het creëren en in stand houden van werkgelegenheid is en blijft prioriteit. GBL wil ook in de komende periode inzetten op het, daar waar nodig, zoveel mogelijk begeleiden van werkzoekenden naar betaald werk. Van werkzoekenden mag verwacht worden dat ze, indien ze dat kunnen, meewerken aan het vinden van werk. De gemeente treedt op als intermediair waar dat kan en vormt een “vangnet” waar dat nodig is. 

Het is van belang dat “aan het werk gaan”, ook al is dat gedeeltelijk, financieel lonend is. GBL is in beginsel tegen het verplichten van bijstandsgerechtigden om onbetaalde arbeid te verrichten. Voor hen die buiten hun schuld niet in staat zijn om een afdoend inkomen te verwerven zorgt de gemeente voor een (aanvullend) inkomen. GBL is van mening dat werkzoekenden die zichzelf door gedrag, kleding of versiering beperken in hun arbeidsmogelijkheden kunnen worden gekort op de uitkering. 

Het minimabeleid moet ervoor zorgen dat iedereen kan deelnemen aan de samenleving. 

Helaas moeten we constateren dat er een duidelijke financiële tweedeling in de samenleving aan het ontstaan is waarbij de mensen met minimum loon, bijstandsniveau  of gepensioneerden met geen of een laag pensioen als eersten (bijna) niet rond kunnen komen. Tevens moet worden gewaakt voor een armoedeval bij gezinnen die boven de minimumloongrens zitten. Er is binnen het armoedebeleid speciale aandacht voor de situatie van kinderen en jongeren.

6. Wonen  

Het aantal woningzoekenden is in Nederland de laatste jaren uitzonderlijk snel gegroeid. En ook voor de komende jaren wordt rekening gehouden met een toenemende woningbehoefte. Een paar  redenen zijn gezinsverdunning, steeds meer alleenstaanden, de komst van statushouders en de ouder wordende mens die steeds langer zelfstandig blijft wonen. Dit geldt ook voor onze gemeente. GBL vindt dat we moeten bouwen voor gezinsverdunning en starters op de woningmarkt uit eigen omgeving. De ontwikkeling van nieuwe bouwlocaties moet voorzien in een behoefte en er moet niet gebouwd worden om het bouwen. We vragen ons af of het gewenst en daadwerkelijk nodig is om de huidige plannen tot woningbouw door te zetten. GBL pleit er voor eens in de 2 jaar te onderzoeken of de genoemde aantallen te bouwen woningen nog wel nodig zijn. Groter en meer betekent niet altijd beter en mooier.

Daarnaast ziet GBL liever dat er, daar waar mogelijk, inbreiding plaatsvindt en nog eens goed wordt gekeken naar de mogelijkheden daartoe. 

In de dorpen van onze gemeente moet vooral gebouwd worden naar de behoefte van de dorpsinwoners en/of om de leefbaarheid te vergroten.

Toevoeging van de woningvoorraad en bouwactiviteiten verdienen een zorgvuldige benadering. Het moet passen in het beeld van de omgeving en met oog voor kwaliteit van de bestaande bebouwing en het platteland.

Op de trend dat (grote) kantoren steeds minder kantooroppervlakte nodig hebben en er steeds meer winkelruimte vrijkomt, moet worden ingespeeld door leegkomende gebouwen om te vormen tot woonruimtes. De gemeente moet hier blijvend een rol in spelen als intermediair tussen belanghebbende partijen zoals projectontwikkelaars. 

In onze gemeente is veel aandacht voor studentenhuisvesting. Ook wij vinden dit belangrijk. Op korte termijn zal er veel oog moeten zijn voor de vele studenten die nog geen onderkomen hebben. Daarnaast moet er meer nadruk komen op de brandveiligheid en energiebesparing. Studentenhuisvesting wordt waar mogelijk gecentraliseerd. Het beleid rond het beperken van de omzetting van woningen tot panden die kamergewijs worden verhuurd blijft gehandhaafd. 

We staan aan de vooravond van een enorme energietransitie. Grote aantallen woningen zijn slecht of niet goed geïsoleerd. Met name in de wat oudere woningen doet zich dit voor. Door de stijgende energieprijzen kan er zogenaamde “energiearmoede” ontstaan. GBL vindt dat de gemeente de komende periode hier meer aandacht voor moet hebben, bijvoorbeeld door het inzetten van objectieve energiecoaches die advies geven over energiebesparende maatregelen. Deze coaches zijn er nu al voor de minima, GBL wil dat deze voor iedereen beschikbaar komen. Ook moet de gemeente alerter zijn op mensen, die door een (te) hoge energierekening in de (financiële) problemen komen.

Natuurlijk is GBL ook voorstander van de bouw van energie neutrale woningen in onze gemeente, met name in de sociale huursector. Wij faciliteren en stimuleren de woningcorporaties die hier serieus werk maken.

Er moet meer aandacht komen voor de ontwikkeling van seniorenwoningen. Waar de overheid verlangt dat ouderen langer thuis blijven wonen, betekent dit dat er voldoende woningvoorraad voor deze doelgroep moet zijn. Er dient een divers woningaanbod te zijn dat aansluit op de behoeften van de doelgroep (opgeplust, aangepast, levensloopbestendig, woonzorgzones, kangoeroewoningen, etc.) Een voordeel  daarbij is dat ouderen kunnen verhuizen naar kleinere woningen en de hierdoor vrijkomende, meestal grotere woningen door gezinnen met kinderen kunnen worden betrokken.

Ouderen die in hun woning willen blijven wonen, moeten daartoe gefaciliteerd worden. Naast een geschikte woning is de aanwezigheid van primaire voorzieningen in de directe woonomgeving een voorwaarde om tot op hoge leeftijd een goede kwaliteit van leven te hebben in en om de eigen woning. Dit geldt ook voor de dorpen. Gestreefd moet worden naar de juiste balans in woningvoorraad en een evenwicht tussen sociaal, goedkoop, midden- en topsegmenten. 

Bij de ontwikkeling van woningbouwprojecten moet de gemeente meer realistische informatie geven aan de kopers en gewekte verwachtingen moeten worden nagekomen. 

Tevens moet de gemeente vroegtijdig belanghebbenden uit de naaste omgeving inlichten over de plannen en hier een eerlijke en actieve rol in spelen, ook in het kader van de nieuwe Omgevingswet.

Bij stedelijke vernieuwing speelt de voorkeur van de betrokken bewoners en de hoogte van de woonlasten ná de ingreep een belangrijke rol als het gaat om de keuze van vervangende nieuwbouw, renovatie of groot onderhoud. 

Bij nieuwbouwlocaties moet direct rekening gehouden worden met voldoende openbaar groen, met speelmogelijkheden voor kinderen en jongeren en met een goede toegankelijkheid voor mindervaliden. Renovaties in de binnenstad moeten plaatsvinden met oog voor de historische context.

GBL is tegen het Deltaplan Wonen in relatie tot de Lelylijn. GBL ziet geen toegevoegde waarde, zowel in economische zin als in deze vorm van bereikbaarheid. GBL denkt zelfs dat het risico van een omgekeerd effect levensgroot is: door de betere bereikbaarheid van de Randstad zullen veel mensen hun werk daar gaan zoeken in plaats van in Friesland.

GBL wil bouwen voor de eigen woningbehoefte, maar niet ter compensatie van de bevolkingsgroei elders. Wij willen niet als het overloopputje van de Randstad fungeren, met alle problemen van dien. Als veel Randstedelingen hier een woning gaan zoeken, betekent dat door de hogere woningprijzen aldaar, een verdere verstoring van de woningmarkt hier. Dat effect is in Zuidwest Friesland nu al te zien. Voor onze huidige inwoners zullen woningen onbetaalbaar worden. Geen Friese Randstad als het aan GBL ligt. Groter en meer betekent per definitie niet mooier en beter. 

GBL hecht veel waarde aan het Friese platteland. Wij zijn tegen opoffering van de relatieve rust en het prachtige buitengebied. Met name de weinige polders, zoals de Hem, die er nog zijn moeten we koesteren.

7. Bereikbaarheid

Goede bereikbaarheid is voor de huidige economie en de werkgelegenheid van belang. Het kan het verschil bepalen van investering in of vertrek uit onze gemeente. Er is echter ook veel geld mee gemoeid. Steeds zal dus de vraag gesteld moeten worden, is het echt nodig, ook op langere termijn en wat is de meest doeltreffende oplossing wanneer je kijkt naar kosten en opbrengsten? Het uitvoeren van grote projecten mag geen doel op zich zijn. GBL pleit voor een onderzoek naar een derde ontsluitingsweg aan de oostzijde van de stad (Hemrik) met als doel de verkeersafwikkeling naar en van de stad te versnellen en de binnenring van de stad, zoals de Julianalaan, te ontlasten. Dit ook in het licht van de nieuw te bouwen wijken en de uitbreiding van bestaande nieuwe wijken aan de zuidzijde van de stad.

Bij de planning van bereikbaarheidsprojecten worden de belanghebbenden (bewoners en bedrijven) tijdig betrokken. Ook tijdens de uitvoering worden belanghebbenden voldoende geïnformeerd. Bij grote projecten is er één gemeentelijk aanspreekpunt en worden klachten en schadeclaims serieus en tijdig opgepakt. 

Om bij de uitvoering van infrastructurele werken overlast te beperken moet de uitvoeringstermijn zo kort mogelijk worden gehouden. De afstemming tussen de verschillende infrastructurele werken is een belangrijk punt van aandacht. Niet alles moet tegelijkertijd op de schop. Daarnaast is het vanuit efficiëntie en kostenbeheersing gewenst  om activiteiten uit verschillende disciplines gelijktijdig uit te voeren.

Overlast door het openen van bruggen voor de pleziervaart in de spitsuren moet tot een minimum beperkt blijven.

GBL blijft voorstander van projecten ter stimulering van het openbaar vervoer. De gemeente streeft ernaar om de frequentie van de verbindingen van het openbaar vervoer in de stad en naar en van de dorpen in stand te houden. 

GBL wil de stad beter toegankelijk maken voor minder validen. Zoals volledige toegankelijkheid bij openbare gebouwen, goed onderhouden bestrating en het tijdig maaien van gevaarlijke  verkeerspunten zodat rolstoelen en/of scootmobielen goed uitzicht hebben. Tevens wil GBL weer openbare toiletten in de binnenstad plaatsen.

In de gemeente Leeuwarden moet iedereen gastvrij kunnen parkeren: de auto is geen melkkoe maar een vervoermiddel. De tarieven moeten het parkeergedrag reguleren en het winkel- en uitgaansbezoek faciliteren. GBL blijft zich sterk maken voor een aangepast parkeertarief in de daluren (het zgn. “vroege vogel parkeren”). Bij het parkeren in de wijken en dorpen blijft het uitgangspunt voor GBL dat bewoners in eigen wijk en dorp gratis kunnen parkeren. Daar waar parkeeroverlast wordt ervaren van niet-bewoners, wordt in overleg met de bewoners bekeken of blauwe zones een oplossing kunnen bieden. De binnenstad wordt niet verder autoluw gemaakt.

Naast goede wegverbindingen zijn goede en veilige fietsverbindingen in de stad en met de dorpen van groot belang. Dit mede in het kader van de uitbreidingsplannen in bestaande woonwijken en in de nog te starten nieuwbouwplannen. Hierdoor zal de verkeersintensiteit van en naar het centrum nl. substantieel toenemen. GBL maakt zich sterk voor verbeteringen waar dat nodig is. De gemeente moet voor voldoende en goede fietsparkeervoorzieningen zorgdragen. GBL is voorstander van snelfietspaden, echter op voorwaarde dat dit niet ten koste gaat van de veiligheid en het als doel heeft het verbeteren van de verkeersdoorstroming. Door de aanleg van de fietssnelwegen moet de (elektrische) fiets een sneller alternatief vormen voor de auto, al dan niet in combinatie met het openbaar vervoer. 

Wegen moeten zo aangelegd worden dat de opgelegde maximumsnelheid logisch en acceptabel is zonder dat dit ten koste gaat van de veiligheid. Daar waar het veilig en verantwoord is, wordt de maximumsnelheid tijdsafhankelijk gemaakt. Verkeerslichten moeten goed op elkaar worden afgestemd door bijvoorbeeld een groene golf. Dit is ook beter voor de luchtkwaliteit. Het is niet gewenst en niet verstandig om verkeersremmende maatregelen te plannen daar waar dat niet absoluut noodzakelijk is voor de verkeersveiligheid. 

De centra van de kerndorpen Grou en Stiens moeten gemakkelijk bereikbaar zijn. Onveilige knelpunten, ook in de dorpen, moeten worden aangepakt. Hierbij wordt ook gedacht aan de plaats van landbouwverkeer op de weg. Met name in Grou, als watersportcentrum, is het volgens GBL gewenst om de parkeermogelijkheden te behouden en uit te breiden.

8. Dienstverlening en bedrijfsvoering 

De gemeente werkt efficiënt, doelmatig en klantvriendelijk. In dit kader is de telefonische bereikbaarheid van informatienummer 14058 geen goed voorbeeld. Wachttijden zijn hier veel te lang. GBL vindt dat dit structureel moet veranderen naar acceptabele wachttijden van maximaal 1 minuut. Ook de terugbelverzoeken voldoen vaak niet aan de gestelde normen d.w.z. worden niet uitgevoerd.

De mogelijkheden om de bedrijfsvoering optimaal te benutten moeten regelmatig worden gemonitord. Ook moet er sprake zijn van een acceptabele werkdruk.

Juridische ondersteuning wordt tijdig ingezet om claims (en daarmee kosten) te voorkomen. De ondernemingsraad van de gemeente wordt bij de uitwerking van de bedrijfsvoering tijdig betrokken. 

De kostentoerekening aan producten wordt transparant en vergelijkbaar met andere gemeenten gemaakt. Er worden financiële reserves ingesteld om schommelingen in de hoogte van de leges en de opbrengsten te voorkomen. 

GBL vindt dat de leges en de heffingen in de gemeente Leeuwarden zich niet boven het gemiddelde van de grote gemeenten moeten bevinden. Samenwerken met andere overheden op het gebied van bedrijfsvoering moet mogelijk zijn als dit tot een (kosten)voordeel voor de gemeente Leeuwarden leidt.  

Bij de vaststelling van de begraafrechten wordt rekening gehouden met de alternatieven die er zijn voor het begraven, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid. Iedere begraafplaats dient te beschikken over een urnenvoorziening. Wie voor eeuwigdurend een graf heeft gekocht, kan daar ook van op aan (eeuwigdurend is eeuwigdurend). 

9. Politiek en bestuur 

In een grote gemeente dreigt altijd een gevoel van besturen op (grote) afstand. Het alert zijn daarop is voor GBL een eerste vereiste. Wat goed is voor de stad is niet per definitie goed voor een ander deel van de gemeente en andersom. Al bij het vormgeven van beleid moet met die diversiteit rekening gehouden worden. Belangrijk daarbij is dat de mensen om wie het gaat en de mensen die het moeten doen bij de totstandkoming van het beleid betrokken worden. 

Daar waar de burger zelf beslissen kan, is de gemeente terughoudend. We willen meer ruimte maken voor eigen initiatieven van burgers, ondernemers en instellingen. Burgers tijdig bij de planvorming en uitvoering betrekken, zodat wanneer ze iets inbrengen, dit nog van invloed kan zijn op de beslissing. Inspraak mag geen formaliteit achteraf zijn. Indien een voldoende aantal burgers dat wenst, moet een raadgevend referendum gehouden kunnen worden. Zowel het college als de raad werken sober en doelmatig. 

De gemeente communiceert open en eerlijk en kent geen halve waarheden. Soms gaat de stofkam door regels, maar vaak komen er ondertussen weer veel regels bij. De gemeente moet niet het idee hebben dat ieder probleem met het opleggen van een regel opgelost is. De gemeentelijke organisatie moet in dienst staan van de inwoners. De nadruk bij beleid moet verschuiven van het schrijven van nota’s naar uitvoering (op basis van heldere en meetbare prestatieafspraken). 

Raadsleden van GBL in de gemeenteraad van Leeuwarden werken los van ideologische dogma’s op constructief-kritische wijze aan wat goed is voor de inwoners van de gehele gemeente. 

De gemeente voert op democratische wijze het vastgestelde beleid van rijk en provincie uit. Voor landspolitiek is de gemeenteraad niet het platform.

In de gemeenteraad en in het College van Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden domineert al sinds tientallen jaren de PvdA de politiek en daarmee het gemeentelijk beleid. Het realiseren van grote projecten en het binnenhalen van subsidies lijkt doel te zijn geworden in plaats van middel. Zonder te beweren dat alles wat de laatste jaren is gebeurd verkeerd is geweest, zijn we van mening dat het anders kan en anders moet. We zijn uiteraard voor het benutten van kansen, maar het realiseren van grote projecten en verkrijgen van subsidies moet wel middel blijven en niet een doel op zich.  

Gemeentebelangen streeft naar een zo breed mogelijk college. Daarbij wordt geen enkele partij die onze uitgangspunten onderschrijft op voorhand uitgesloten. 

Ook als GBL deelneemt aan het college blijven de raadsleden kritisch en open voor ideeën van niet-collegepartijen. 

10. Veiligheid, openbare orde en handhaving 

GBL wil dat iedereen zich overal in de gemeente veilig voelt. Dat betekent dus dat iedereen zich als een goed burger tegenover zijn medeburgers gedraagt. Wie dat niet wil of doet, wordt daarop aangesproken en zo nodig bestraft.  

Het spreekt voor zich dat u en uw eigendommen worden beschermd. De gemeente, in samenhang met de politie, kan dat in deze tijd echter niet altijd alleen. Van burgers mag verwacht worden dat zij hun ogen en oren openhouden en een steentje bijdragen aan het handhaven van de openbare orde en veiligheid. Sociale controle wordt zo sociale betrokkenheid.

GBL wil een streng beleid tegen drugsdealers/gebruikers. Het hoeft geen betoog dat excessen  en agressief gedrag vaak mede veroorzaakt worden door het gebruik van hard- en softdrugs en/of overmatig alcoholgebruik.

Ook uit oogpunt van gezondheidszorg en jeugdbeleid (het weggooien van kansen op een goede toekomst) moet het gebruik van (soft)drugs en (overmatig) drankgebruik door jongeren worden tegengegaan. Het aantal coffeeshops en de openingstijden daarvan wil GBL inperken.

GBL wil geluidsoverlast van evenementen in de openlucht in nachtelijke uren voorkomen. Het aantal festivals in de open lucht neemt toe. Dat is op zich een goede ontwikkeling. Maar om draagvlak hiervoor te houden moeten er strengere regels komen om overlast voor anderen te voorkomen. Gemeentebelangen wil daarom dat de festivals op zondag t/m donderdag (dagen waarop een werkdag volgt) om 23.00 uur en op vrijdag en zaterdag om 24.00 uur het geluidsniveau terugbrengen naar achtergrondniveau. Schade als gevolg van festivals wordt verhaald op de organisator(en). De gemeente ziet toe op handhavingsmogelijkheden ter plaatse. 

De seksbranche blijft geconcentreerd bij de Weaze. De gemeente Leeuwarden tolereert geen uitbuiting en mensenhandel.  

Helaas worden we steeds vaker geconfronteerd met geweld als gevolg van intolerantie t.o.v. andersdenkenden of andersgeaarden. Dat is onacceptabel. Opsporing van daders heeft altijd een hoge prioriteit, maar hier in het bijzonder. 

In heel de wereld wordt men geconfronteerd met terreurdaden van voornamelijk geradicaliseerde moslims. Ook in Leeuwarden moeten we alert zijn op aanslagen en radicalisering. 

Door goede voorlichting kan veel leed en ellende voorkomen worden. De gemeente stimuleert voorlichting op het gebied van drank, drugs, omgaan met geld, seksuele diversiteit, seksueel geweld, loverboys, omgang met sociale media, etc. Eén en ander wel in overleg, samenhang en afstemming met hierbij betrokken organisaties, verenigingen en scholen. Hiermee kunnen negatieve tendensen vroegtijdig worden onderkend en kan (extra) voorlichting en controle op het juiste moment worden ingezet. 

Wie regels stelt, moet ook bereid zijn middelen vrij te maken om de naleving van die regels te controleren. Het controleren moet echter altijd tot doel hebben het naleven van regels en niet het verkrijgen van inkomen voor de gemeente. 

11. Sport

In deze tijd waarin het individualisme steeds meer toeneemt en we in een prestatie gerichte maatschappij leven, staat de (jonge) menselijke geest en lichaam soms zwaar onder druk. 

Sporten en bewegen kan gezondheidsproblemen en vereenzaming voorkomen. Toch vindt GBL dat het beleven en deel uitmaken van teamsporten in sociale zin een nog groter goed is en zouden in het bijzonder meer jeugdigen daar deel van moeten uitmaken. Hier leert men spelenderwijs de medemens (meer) te waarderen, respecteren en accepteren. Het sociale leven wordt hierdoor anders beleefd, maakt buurten veiliger en zorgt voor betere prestaties op school. Sport in groepsverband is dus belangrijk, het stimuleert leren samenwerken en het onderkennen van normen en waarden. 

GBL wil dat alle burgers van de gemeente de mogelijkheid hebben om te kunnen sporten. Er moeten voldoende gemeentelijke sportvoorzieningen van goede kwaliteit zijn, zowel in de stad als in de dorpen. Deelname aan sport moet ook betaalbaar zijn voor de burgers. GBL geeft daarom prioriteit aan het verlagen van de huren voor sportaccommodaties. GBL wil dat scholen, sportverenigingen, wijkteams en wijkverenigingen samenwerken om de jeugd zoveel mogelijk te laten bewegen. 

Ook ouderen moeten de mogelijkheid hebben om aan sport deel te nemen. GBL vindt dat de gemeente initiatieven moet ondersteunen die ouderen in beweging krijgen en houden. Deelname aan sport, passief en/of actief, is een bouwsteen voor het voorkomen van eenzaamheid.

Ieder dorp moet kunnen beschikken over een sportveld- of complex. Bestaande sportconcentratiegebieden moeten sterker worden gemaakt. Door slim te combineren kan beter gebruik worden gemaakt van sportgroen. GBL stimuleert de samenwerking van clubs met als doel gezamenlijk en efficiënt gebruik van accommodaties (inclusief kantines en kleedruimtes). Het geld wat daarop wordt bespaard wil GBL inzetten voor het (daar waar aanwezig) opheffen van achterstallig onderhoud van sportterreinen en het realiseren van nieuwe sportaccommodaties waaronder een openlucht zwembad in de gemeente Leeuwarden.

Een stad met de allure en omvang van Leeuwarden verdient een openlucht zwembad. GBL gaat daarom onderzoek laten doen naar de haalbaarheid van een openlucht zwembad aan de rand van de stad.

De gemeente legt niet op hoe verenigingen hun club moeten besturen, maar ondersteunt de verenigingen opdat deze zelf de voor hun juiste keuzes kunnen maken. 

Breedtesport legt de basis voor topsport. De gemeente faciliteert topsport en topsportevenementen. BVO Cambuur is belangrijk voor de gemeente Leeuwarden, zowel economisch als sportief en recreatief. GBL heeft zich altijd positief opgesteld in het verplaatsen van het stadion. De gemeente verleent waar nodig medewerking en ondersteuning. Naast het betaalde voetbal ziet GBL iedere sporter of sportclub als ’topsport’ wanneer deze uitkomt op het hoogste niveau in ons land. Dergelijke sporters en clubs zetten onze gemeente landelijk positief op de kaart en verdienen alle aandacht en ondersteuning om op dat niveau te kunnen blijven uitkomen. Dit mede in het kader van een voorbeeldfunctie voor de jeugd. De BV Sport moet daarbij een proactieve, faciliterende rol spelen. GBL wil een Topsportfonds om ouders en verzorgers van (jonge) talenten financieel te ondersteunen.

12. Ruimtelijke ordening 

De nieuwe Omgevingswet zal de burger dichter bij het ruimtelijk beleid brengen. Voor GBL is uitgangspunt een verdeling van functies die past bij de historie. Dit moet zorgen voor een goede verdeling tussen stad, centrumplaatsen en overige dorpen. Aangenaam werken, wonen en verblijven moet worden gewaarborgd. Ruimte is een schaars goed. We willen zuinig omgaan met de groene zones in de bewoonde gebieden. GBL hecht grote waarde aan het open en landelijke gebied rondom de stad Leeuwarden. GBL is tegenstander van plaatsing van zowel windmolens als grondgebonden zonneparken met name daar waar ze de horizon en het landschap ontsieren.

Het platteland behoort in het donker ook echt donker te zijn. Lichtvervuiling wordt daarom zoveel mogelijk tegengegaan.

Bestaande woongebieden moeten eerst op peil worden gebracht en gehouden, waarbij lege plekken worden ingevuld en waarbij gevaarlijke en overlast gevende bedrijvigheid uit de woonomgeving wordt gehaald.  

Er wordt bij de planning van woningbouw direct rekening gehouden met voldoende speel- en ontmoetingsmogelijkheden voor jong en oud. Bij veranderingen van bestemmingsplannen/omgevingsplannen wordt rekening gehouden met de schade die anderen bij die verandering mogelijk oplopen.  

Gronden, in bezit van de gemeente en op korte termijn niet ontwikkelbaar, krijgen (tijdelijk) een andere bestemming voor zover dit mogelijk is via de Omgevingswet en op voldoende steun kan rekenen van de omgeving.  

Het Halbertsmaterrein in Grou verdient, gezien de bijzondere ligging, zo spoedig mogelijk een bestemming die past bij het dorp. 

13. Milieu en energie 

Zoals elke partij heeft ook GBL duurzaamheid hoog in het vaandel. Maar het moet wel realistisch blijven. GBL is voorstander van alternatieve vormen van energievoorziening, maar de burger mag daarbij niet als proefkonijn worden gebruikt. Genomen energiemaatregelen moeten niet als resultaat opleveren dat de burger duurder uit is dan voorheen en/of ’s winters het huis niet voldoende warm kan krijgen. GBL steunt goede voorlichting aan burgers en ondernemers over duurzaamheid. GBL wil een bredere inzet van objectieve energiecoaches. Eventuele ambtelijke en beleidsmatige belemmeringen willen we daar waar mogelijk wegnemen of verminderen, maar we willen er tegelijkertijd voor zorgen dat één en ander in evenwicht met de omgeving en de maatschappij is. 

GBL is geen voorstander van Diftar. De burger gaat, naast het basisbedrag, voor extra aanbiedingen in kilo’s betalen. In verband hiermee zou GBL graag zien dat juist de toestroom (verkoop van vervuilend verpakkingsmateriaal) zal worden verminderd. De gemeente heeft als taak om de leveranciers hierop te wijzen. 

Verlaging van de kosten van afvalinzameling en verwerking komen ten gunste van de inwoners en ondernemers in de vorm van een verlaging van de afvalstoffenheffing. 

Afvoer van gebruikswater en hemelwater moet doelmatig zijn, waarbij onderhoud en vervanging van het riool bij voorkeur wordt gecombineerd met andere werkzaamheden. Er moet werk met werk worden gemaakt met als doel kostenverlaging en het minimaliseren van overlast. Er mag geen oneigenlijke toerekening van kosten ten laste van de rioolheffing plaatsvinden. 

GBL is geen voorstander van windmolenparken in onze gemeente. Ze vervuilen het landschapsbeeld en de horizon.

Andere alternatieven voor duurzame energieopwekking, ontstaan door voortschrijdende technologische ontwikkelingen, hebben onze voorkeur. We denken hierbij aan doorontwikkeling en gebruik van waterstof, zonne-energie, windenergie (ook op zee), thermische warmtebronnen en/of combinaties daarvan. Het vergelijken van lokaal opgewekte duurzame energie met goede geïmporteerde duurzame energie (bijv. waterkracht) moet op reële basis (kosten en baten) plaatsvinden. Als Gemeentebelangen zijn we terughoudend met het aanleggen van grote zonneparken in (nu nog) onbebouwd gebied. We denken dat er in bebouwd gebied (met name op bedrijfsgebouwen) nog veel mogelijkheden zijn om zonnepanelen te plaatsen. Deze moeten eerst benut worden. We willen het open landschap zoveel mogelijk ontzien. 

GBL is tegen (proef)boringen naar gas binnen onze gemeente. Eventuele schade en kosten die ontstaan door bodemdaling en bevingen moeten direct voor rekening van de vergunninghouder komen, als de gemeenteraad in meerderheid vergunning zou verlenen. 

14. Woon- en leefomgeving 

GBL hecht grote waarde aan veilige, aantrekkelijke en toegankelijke straten, paden en pleinen. De verblijfswaarde staat daarbij voorop: de openbare ruimte behoort werkelijk openbaar te zijn en uit te nodigen tot wandelen, fietsen, spelen en elkaar ontmoeten. Dat hierbij ordentelijkheid en netheid door gebruikers een grote rol speelt, behoeft geen betoog.

De gemeente besteedt aandacht aan een aantrekkelijke inrichting van woonstraten waarbij ze rekening houdt met gebruikers van verschillende generaties. Het stimuleren en creëren van mienskip is daarbij van wezenlijk belang. Groen, bankjes en speelmogelijkheden zijn vaste ingrediënten. Binnen het budget voor beheer en onderhoud is ruimte om kleine aanpassingen uit te voeren die de bruikbaarheid en de aantrekkelijkheid van de openbare ruimte vergroten. Bij de inrichting van openbare ruimten wordt terdege rekening gehouden met de toegankelijkheid voor mindervaliden. Onveilige plekken worden aangepakt.  

GBL wil het aantal lantaarnpalen en andere lichtpunten op acceptabel niveau houden op basis van sociale- en veiligheidsaspecten. Bij vervanging of nieuwe inrichting van openbare verlichting wordt overgegaan op duurzame verlichtingsconcepten. 

Bewoners krijgen ruime medezeggenschap bij de (her)inrichting van woonstraten. Ze zijn de ter plaatse deskundigen. Daarbij let de gemeente erop dat ook jeugdige, oudere en minder assertieve bewoners hun mening kunnen laten horen en betrokken zijn bij het maken van keuzes. 

Groenonderhoud is een basistaak van de gemeente en zij dient hier ook naar te handelen.

Helaas is het groenonderhoud in de gemeente de laatste jaren aan verval onderhevig. De indruk die de laatste tijd is ontstaan, is er één van verslonzing. Bezuinigingen op personeel, een steeds groter wordend areaal en geen gebruik meer van gif zijn de ingrediënten voor deze mismatch.

GBL vindt het onderhoud van het openbaar groen van groot belang voor de uitstraling van stad, dorpen en platteland. Een nette, ordentelijke uitstraling van bermen, stoepen, wegen, straten en pleinen heeft een positieve invloed op zijn inwoners en haar handelen, terwijl bezoekers en toeristen huiswaarts keren met een positieve blik op Leeuwarden. Natuurlijk weten wij ook dat de financiële speelruimte marginaal is. Maar gezien de belangrijkheid van bovenstaande vinden wij als GBL dat bij het verdelen van de gelden hier een grotere prioriteit aan moet worden toegekend. Ook vinden we dat er her en der wel wat meer kleur in de vorm van bloemenperken, tussenbermen, fraaie rozenperken langs de rondweg, etc. mag komen. Bovenstaande is een van de elementen waarbij Leeuwarden zich in positieve zin kan onderscheiden t.o.v. andere plaatsen en steden.

Vervuiling en verslonzing werken verloedering en onveilige situaties in de hand. GBL wil daarom hondenpoep, zwerfvuil en losliggende (stoep)tegels snel aanpakken en vernielingen snel herstellen. Daar waar afval te vaak en te veel gewoon op straat wordt gezet, willen we extra inzetten op de aanpak hiervan. De vervuiler/vernieler moet snel gepakt worden en moet de kosten van het opruimen en herstellen betalen. 

Dankzij de intensieve en positieve inzet van vele vrijwilligers in dorpen en wijken, al dan niet georganiseerd in verenigingsverband, komt er veel tot stand. Dat “Mienskips-gevoel” verdient waardering en moet gekoesterd worden. 

Het wijk- en dorpenbeleid van de gemeente Leeuwarden wordt voortgezet. Er wordt niet verder bezuinigd op dorp- en wijkbudgetten. Er wordt wel verder ingezet op democratisering van dorp- en wijkpanels. Samenvoeging van dorp- en wijkpanels met wijkverenigingen wordt gestimuleerd. Veel wijken en dorpen hebben met hun inwoners dorp- en wijkvisies opgesteld. De komende jaren worden deze plannen verder uitgewerkt en uitgevoerd.

Geluidshinder, stank en rookhinder (bijv. luide muziek, constant ronkende motoren, open vuurkorven, etc.) kan veel overlast veroorzaken en kan leiden tot gezondheidsklachten. De komende periode zal bekeken worden op welke (wettelijke) manier dit gereguleerd kan worden. Indien wettelijke mogelijkheden niet aanwezig of toepasbaar zijn, zal mediation tussen veroorzaker en klager worden ingezet.

De Hounspolder in Goutum blijft groen als het aan GBL ligt. Wij zijn al jaren voorstander van het behouden van dit unieke vogelweidegebied. Ondanks dat er helaas door de meerderheid van de raad onomkeerbare besluiten zijn genomen, zullen wij onverminderd blijven strijden om dit gebied zo groen als mogelijk te houden ter behoudt van de grutto, kievit en andere bijzondere vogelsoorten. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. 

Met de keuze van de JSF door de kamer en regering in Den Haag en de plaatsing van deze toestellen op vliegbasis Leeuwarden wordt er door onze inwoners een verontrustende geluidsbelasting ervaren. Deze belasting zal met de komst van het maximaal te plaatsen aantal vliegtuigen alleen nog maar toenemen.

GBL maakt zich grote zorgen over deze geluidsbelasting die kan/zal lijden tot gehoor- schade en een grote mentale belasting.

GBL zal dan ook regelmatig het college benaderen/verzoeken om binnen de bestaande overlegkanalen deze materie aan de orde te stellen om binnen het kader van mogelijkheden de overlast tot een beheersbare vorm te beperken.

15. Financiën 

Een verantwoord financieel beleid is voor GBL het fundament van het totale gemeentelijke beleid. Dit beleid stoelt op reëel sluitende begrotingen, een realistische reservepositie, een tijdig opgestelde jaarrekening en een helder perspectief voor de komende vier jaar, uiteengezet in begrijpelijke rapportages.  

GBL wil sluitende meerjarenbegrotingen en een planning voor de komende vier jaren met verantwoorde uitgaven en concrete doelen. 

Het komt de laatste jaren te vaak voor dat uitgaven die structureel lijken of zijn, met eenmalige middelen worden gedekt. Dit is risicovol en schept een te rooskleurig en niet eerlijk beeld richting de burger.

Gemeentebelangen wil eerst doen wat nodig is en wil daarna die bezuinigingen (waardoor de burger meer moest betalen, terwijl zijn inkomen vaak niet steeg) terugdraaien, wil de zorg op peil houden en wil pas daarna kijken of er geld is voor “leuke dingen”. 

Tarieven en leges zijn in beginsel kostendekkend. De gemeente heeft hierbij de inspanningsverplichting om de kosten zo laag mogelijk te houden. Dat is immers in het belang van de al zo zwaarbelaste burger die die kosten moet opbrengen. Tarieven voor het gebruik van gemeentelijke faciliteiten (velden en gebouwen) door verenigingen worden zo laag mogelijk gehouden. 

Belastingverhogingen zijn voor ons niet aan de orde!! 

Bij het saneren van de financiën zal GBL zich inspannen om de bestaande (basis)voorzieningen op peil te houden. Kwetsbare groepen in onze gemeente moeten zoveel mogelijk worden ontzien.  

De automobilist (onze gast voor onze (binnenstad)ondernemers) is geen melkkoe. Parkeertarieven zijn niet bedoeld als inkomstenbron, maar om sturing te geven aan het parkeergedrag.

Bij het kwijtscheldingsbeleid houdt de gemeente zich aan de wet. Bij kwijtschelding is het inkomen de maatstaf. De procedure om kwijtschelding te vragen is nu veel te omslachtig. Dat kan anders. Kwijtscheldingen worden betaald uit het minimabeleid (en vallen dus binnen de begroting). De kwijtschelding van de één leidt niet tot verhoging van de last voor de ander.  

Helaas moeten we constateren dat dat er een tweedeling (in financiële zin) in de Nederlandse samenleving aan het ontstaan is naar Amerikaans voorbeeld. Er is een groeiende kloof waarneembaar tussen arm en rijk, tussen enerzijds bijstandsgerechtigden, werkenden met een heel laag inkomen en een groot aantal gepensioneerden met geen of een (te) klein pensioen en anderzijds mensen die door diverse oorzaken de zaken beter voor elkaar hebben. Het is en blijft de taak van de rijksoverheid om een adequaat beleid voor de armoedebestrijding in dit welvarende land te voeren. Een beleid dat met alle aspecten over inkomen en armoede rekening houdt en dat uitgaat van een totaalplaatje en een totaalvisie. Waar aanvullend gemeentelijk beleid nodig is, gebeurt dat als onderdeel van het werk in het sociaal domein via de dorp- en wijkteams. 

Tot zover het verkiezingsprogramma van Gemeentebelangen Leeuwarden.

Mogen we ook deze keer weer rekenen op uw stem? 

Neem contact op

Kandidatenlijst verkiezingen 2022

1 Sikko Klaver
Lijsttrekker

2 Christiaan okkema
Kandidaat

3 Vivian Tiemersma
Kandidaat

4 Riemy Spithoff
Kandidaat

5 Martin van der Meulen
Kandidaat

6 Auke Kleefstra
Kandidaat

7 Jan Dirk van Ravesteijn
Kandidaat

8 Wiebe Ekas
Kandidaat

9 Dominick van Diggelen
Kandidaat

10 Jan Keyzer
Kandidaat

11 Thymen Toussaint
Kandidaat

12 Bennie Jurna
Kandidaat

13 Frans Boonstra
Kandidaat

14 Giny Schrage
Kandidaat

15 Gerrit Feenstra
Kandidaat

16 Gerrit de Boer
Kandidaat

17 Germ de Jong
Kandidaat

18 Mariet Wit
Kandidaat

Wil je meer weten?