Begroting 2019 | Tekort van 8.5 mln.

De begroting voor 2019 die het college presenteerde laat een verschil tussen baten en lasten zien van 8.5 mln. De totale lasten worden geraamd op rond 578.4 mln. en de totale baten op rond 570 mln. Het verschil wordt onttrokken aan de reserves. De reserves dalen naar 32.6 mln. eind 2019. Bij de begroting 2018 werd over 2018 een tekort verwacht van 6.1 mln. Zoals bekend maakt Gemeentebelangen zich al jaren zorgen over de al vele jaren voortdurende tekorten. Het is al heel wat jaren geleden dat de gemeente “zwarte cijfers”- schreef. Juist nu moet er al gespaard worden voor de volgende crisis.