Opmaat naar gemeenteraadsverkiezingen

Het bestuur van Gemeentebelangen Leeuwarden (GBL) heeft zich ten doel
gesteld om in maart 2022 het aantal raadsleden weer te verdubbelen.
Daarom is het belangrijk al vroeg te starten met de voorbereidingen. De
gemeente Leeuwarden verdient een sterke lokale partij die opkomt voor de
belangen voor alle inwoners van de stad Leeuwarden en omliggende dorpen.

In 2014 is de gemeente Leeuwarden met de gemeente Boarnsterhim gefuseerd
en in 2018 met de Gemeente Leeuwarderadeel.  In beide voormalige
gemeentes was Gemeentebelangen vertegenwoordigd en had zitting in de
gemeenteraad. Door de fusie is een gemeente
ontstaan met meer dan 30 dorpen en meer dan 30 buurtschappen.

GBL is op zoek gegaan naar nieuwe mensen die vanuit hun achtergrond en
visie de belangen van alle inwoners van onze gemeente kunnen behartigen.
Dat heeft geresulteerd in nieuwe contacten met zes enthousiaste mensen
die zich graag voor GBL willen inzetten. Zij zullen op wat voor manier
dan ook hun steentje gaan bijdragen aan de verkiezingen in maart 2022.

Het bestuur zal, ondanks de corona-perikelen, vanaf nu al een start
maken met de aanloop naar maart 2022. Een aantal mensen gaat zich bezig
houden met de kandidatenlijst en een aantal met het schrijven van een
voorlopig verkiezingsprogramma. Wat er in dat programma moet komen te
staan horen we graag van u. Zodra dit weer mogelijk is zullen we
bijeenkomsten organiseren in wijk- centra en dorpshuizen om van u te
horen wat u belangrijk vindt. U bent op de hoogte van wat er in uw buurt
speelt en deze input hebben wij nu juist nodig om uw belangen centraal
te kunnen stellen.

Gemeentebelangen-partijen zijn sterk vertegenwoordigd in de
gemeenteraden van Friesland en dat is natuurlijk niet voor niets. GBL
heeft geen banden met de landelijke politiek en hoeft dus geen rekening
te houden met mogelijke door ‘Den Haag’ opgelegde standpunten zoals dat
bij de landelijke partijen wel het geval is of kan zijn.

GBL is een constructieve partij die voorstellen steunt die voor de
inwoners van onze gemeente goed zijn. Of die voorstellen nu uit rechter
of linker hoek komen of uit het centrum; dat is voor ons niet
belangrijk. Het belang van de inwoners staat voorop.

Er spelen in onze gemeente diverse zaken die grote invloed hebben op het
welzijn van de inwoners. Het sociaal domein is daar één van. Vele
inwoners hebben of krijgen hier mee te maken. Onze fractie houdt dit
nauwlettend in de gaten en waar ontsporingen dreigen wordt er
onmiddellijk op gereageerd. Iedereen heeft recht op de juiste hulp.

Daarnaast kosten grote projecten zoals bijvoorbeeld huizenbouw, het aan-
(of om-) leggen van wegen in stad en ommelanden, de
verkeersproblematiek, de bouw van het Cambuurstadion en alles er omheen,
cultuur, etc., veel geld. Het vergt veel kennis en tijd van onze raads-
en fractieleden om die dossiers goed te beoordelen en tot een breed
gedragen standpunt en beslissing te komen, waarbij het financiële aspect
niet uit het oog wordt verloren.

Door de coronacrisis komt er de komende tijd nog veel op ons af. Dit
vraagt nog meer van onze raadsleden en fractie-ondersteuning. Hoe komt
het met de ondernemers in Leeuwarden en de omliggende dorpen? Met de
leegstand van winkels, met mensen zonder werk, etc.? Het bestuur heeft
het volste vertrouwen in de fractie dat ze hier op een juiste manier
aandacht en mogelijke invulling aan geeft. In ieder geval gaan bestuur
en fractieleden van GBL over die mogelijke problemen graag met u in
gesprek. Maar ook over alle andere zaken die u bezighouden.
Gemeentebelangen Leeuwarden bestuurt immers van onderop; u bent onze
input.

Spreekt u dit aan en wilt u ook Gemeentebelangen Leeuwarden ondersteunen
dan komen we graag met u in contact. Dat kan via het mailadres
petbos@live.nl

Bestuur Gemeentebelangen Leeuwarden