Waarom geheimzinnigheid over rapport?

In “Te Gast” van de Leeuwarder Courant van 10 december jl. schreef PvdA-wethouder Hein de Haan dat woningbouw bij De Hem ten zuiden van Goutum het daar gelegen weidevogelgebied Hounspolder “niet bijt”.

De realiteit is echter anders. Volgens het rapport van het gerenommeerde ecologisch adviesbureau Altenburg & Wymenga (A&W) is de Hounspolder nog één van de laatste goede weidevogelgebieden aan de zuidrand van Leeuwarden en leidt realisering van buurtschap de Hem ertoe dat het weidevogelgebied verloren zal gaan. Pas bij een bufferzone van minstens 300 meter zal de polder geen of nauwelijks invloed van woningbouw ondervinden, aldus het rapport.

Gemeentebelangen Leeuwarden wil samen met de Partij van de Dieren Leeuwarden weten waarom dit belangrijke rapport niet is gedeeld met de gemeenteraad en heeft hierover schriftelijke vragen gesteld.

Als het ons ernst is om zuinig te zijn op het groen moet dat volgens Gemeentebelangen leiden tot de keuze voor opwaardering van de bestaande woningbouw en afzien van het aantasten van de natuur waar dat niet absoluut noodzakelijk is.

Volgens het Woningmarktonderzoek van Companen is het nog maar de vraag of we al die huizen in de toekomst nog wel nodig hebben. “Rekening houdend met de lange termijn zal de komende 10 à 20 jaar op verschillende plekken in de gemeente een groei van woningbehoefte omslaan naar een daling. In de planning van woningproductie moet hier nu reeds rekening mee worden gehouden. Anders kunnen er hinderlijke lege plekken in de opbouw van wijken en dorpen ontstaan”, aldus het rapport.

Binnen stedelijk gebied kan nog veel gebouwd worden, denk aan ombouwen van kantoren, het stationsgebied, nieuw Oud-Oost, etc. We moeten ons dus afvragen of we De Zuidlanden in de huidig gewenste en geprognotiseerde omvang nog wel nodig hebben. Als we doorgaan met de prognoses van jaren geleden in te vullen dan is er een grote kans dat we bouwen voor leegstand en dat wijken met vooroorlogse woningen zullen verpauperen. Natuurlijk is het bekend dat het niet verkopen van bouwgrond, dan wel het afboeken naar landbouwgrond, veel geld kost. Maar alleen een financiële reden om dan maar door te bouwen is voor GBL veel te kort door de bocht. Beter is het wat GBL betreft om meer of alleen eerst binnenstedelijk woningen te realiseren en kwetsbare natuur en groen te ontzien!