Waar zijn hier de prullenbakken?

Gemeentebelangen  vindt dat een schone gemeente –en de mooie natuurgebieden daarin- van essentieel belang zijn voor een gezonde en prettige leefomgeving. Hoewel iedere burger daar
zeker ook zelf verantwoordelijkheid bij draagt en daaraan kan bijdragen is het (helaas) soms nodig
dat de gemeente het schoonhouden van de omgeving faciliteert door het plaatsen van
prullenbakken. Naar aanleiding van opmerkingen van frequente bezoekers van het zgn. Leeuwarder
Bos, hebben geconstateerd dat in het Leeuwarder Bos geen prullenbakken zijn geplaatst. Navraag
bij een ambtenaar leerde dat de reden hiervoor is dat deze slecht bereikbaar zouden zijn. Uit het
contact met de ambtenaar bleek tevens dat er zelfs 150 prullenbakken in de gemeente zouden
verdwijnen.

Daarom heeft Sikko Klaver, gemeenteraadslid voor Gemeentebelangen Leeuwarden, schriftelijke vragen gesteld aan het college. De vragen waren:

1. Is het college met ons van mening dat het juist in / bij het Leeuwarder bos gewenst is dat
wel prullenbakken worden geplaatst?
2. Deelt het college onze mening dat er voldoende mogelijkheden zijn –anders dan met een
auto of ander zwaar vervoer– om prullenbakken in het bos te bereiken om deze te legen?
3. Is het juist dat er 150 prullenbakken in de gemeente verdwijnen? Zo ja, waarom is dat? Is
dat in de stad of ook in dorpen en langs drukke doorgaande ventwegen en/of fietspaden? En
hoeveel prullenbakken / vangnetten e.d. staan er bij benadering op dit moment in onze
gemeente?
4. Denkt u niet dat door het weghalen van prullenbakken er veel (meer) zwerfafval zal
ontstaan? Zo nee waarom niet? En zo ja, hoe gaat u dat dan tegen- en schoonhouden?

Foto door Matthis Volquardsen via Pexels