Dramatoneel rond WMO in Raad

Natuurlijk ging  het tijdens de dialoog in eerste instantie om een inhoudelijk debat. Het ging over de wijze waarop de WMO in de toekomst uitgevoerd zou moeten worden. Het collegevoorstel om dat in de vorm van een aanbestedingsprocedure door een alliantie te laten uitvoeren binnen door de gemeente gestelde kaders was vooraf al door veel organisaties, maar ook politieke fracties, becommentarieerd en bekritiseerd. Ook Gemeentebelangen vond de plannen nog te vaag en te veel onduidelijkheden omvatten. Daarnaast vonden vrijwel alle partijen dat er serieus gekeken zou moeten worden naar een alternatief plan dat, weliswaar op  een zeer laat moment, gedaan was door partijen die nu veel WMO – taken uitvoeren.

Gaandeweg de vergadering verschoof het debat zich echter van de inhoud naar de wijze waarop wethouder Herwil van Gelder (GroenLinks) iedere vorm van kritiek op het voorstel van het college afwees en, tegen de wil van de gehele raad in, niet concreet wou toezeggen dat hij, gehoord de beraadslagingen, met een ander voorstel zou komen. Het leidde tot een zichtbaar verlies van vertrouwen in de wethouder, ook van de collegepartijen.

Opvallend was ook dat de wethouder constant zei dat hij namens het college sprak. Maar de andere wethouders, die vrijwel allemaal achter de tafel zaten, staken geen poot uit om de onder vuur liggende collega te ondersteunen.

In januari 2019 zal de discussie worden voortgezet. Indien de wethouder niet inbind moet voor zijn politieke leven worden gevreesd.